Detail kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia vydaného MV SR - prezídiom Hasičského a záchranného zboru základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.

Obsah kurzu

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

 

 

Meno,  priezvisko,  titul:..................................................................…..

Dátum a miesto narodenia:....................................................................

Trvalé bydlisko:....................................................................................

Tel. : .................................     fax: ................................

 e-mail: ...........................................................

FAKTURAČNÉ ÚDAJE (povinný údaj)

Obchodné meno ( firmy, podniku, živnostníka ):

(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

 

Sídlo/Miesto podnikania:

(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

 

IČO:..................................................,DIČ:   ................................................................ IČ DPH: ............................................

IBAN: .....................................................................................

(Osobné údaje budú spracované  Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vydania potvrdenia v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Potvrdzujeme, že uhradíme účastnícky poplatok vo výške 450- € na účet Št.pokl. IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SVIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,  konštantný symbol 0308, variabilný symbol 110 017, špecifický symbol / uveďte Vaše IČO/..................................

 

 

Dátum:                                   Pečiatka

 

 

 

 a podpis:

 

           

 

Vybavuje:    Ing. Rastislav Polák,  e-mail:                   rastislav.polak@agroinstitut.sk

Tel. č.:    037/7910 219 , 0905 262103    fax:    037/7910 159

 

Vás pozýva

 

 

 

na  základnú  odbornú prípravu

 

Technikov  požiarnej  ochrany

     

    mediálny partner:

 

 

Nitra 5/2021

 

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia  vydaného MV SR – prezídiom Hasičského a záchranného zboru  základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.

 

Táto odborná príprava je vykonávaná internátnou formou v rozsahu 120 hodín v zmysle § 33 ods.1 písm. b) vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov .

 

 

spolu 40 hodín:

 

              

              Termíny školenia: 18.10.  - 29.10.2021

 

 

 

 

Po ukončení odbornej prípravy je možné prihlásiť sa na overenie odbornej spôsobilosti v krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru, ktoré vykonáva overenie odbornej spôsobilosti skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie, ktorého platnosť je 5 rokov odo dňa vykonania skúšky.

 

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa    § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov .

 

 

 

 

 

      Organizačné pokyny:

 

  1. Registrácia účastníkov:18.10.2021 od 7.30 do 8.00 hod v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, Akademická 4,   949 01Nitra.

  2. Autobusové spojenie  zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. linkami 8, 14, 15, 32 na zástavku Výstavisko    Agrokomplex, štátny podnik Nitra

  3. Záväznú prihlášku zašlite obratom  poštou na adresu:

Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a  celoživotného vzdelávania,Agroinštitút Nitra,  štátny podnik,  Akademická  4, 949 01 Nitra, faxom  na číslo 037/7910159,  e-mailom na          rastislav.polak@agroinstitut.sk, Možnosť ubytovania na tel. č.037/7910111

  1. Kalkulácia nákladov:

ŠKOLNÉ (vrátane DPH 20%):  450,-  €          

           Účastnícky poplatok uhraďte na účet: št.pokl., IBAN:

           SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SVIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, K.S..0308

             Var.symbol: 1 10  017,              alebo v deň nástupu na prípravu v pokladni .

              Agroinštitút Nitra, štátny  podnik               IČO: 36858749, 

                                                                    IČDPH: SK 2022631512                                                      

   5.  Organizátor si vyhradzuje právo upraviť termíny sústredení,  alebo odbornú prípravu neuskutočniť v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov.

    6. V prípade, že Agroinštitút Nitra, štátny podnik  upraví v priebehu odbornej prípravy ceny, tieto Vám budú dofakturované.

    7. Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o úplnom strednom         vzdelaní

   8. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú   podmienky  uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút, ako aj pre účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu.

Cieľová skupina

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Polák
+421 37/791 02 19, 0905 262 103
rastislav.polak@agroinstitut.sk

Hodnotenie
Organizátor