Detail kurzu

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve pre rok 2021

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Školenie - 16. 2. 2021

Obsah kurzu

OBSAH ŠKOLENIA
 • Ostatné legislatívne úpravy účtovných predpisov pre podnikateľov (povinnosť auditu, účtovné povinnosti v súvislosti s pandémiou). Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2021.
 • Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2020 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
  • termíny súvisiace s účtovnou závierkou, jej schvaľovaním a zverejňovaním,
  • register účtovných závierok,
  • kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace
  • spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,
  • vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd).
 • Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:
  • inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,
  • úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky a iné účtovné odhady),
  • nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy),
  • podsúvahová evidencia,
  • splatná a odložená daň z príjmov.
 • Poznámky k účtovnej závierke, význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky, nesprávnosti z praxe.
 • Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.
Poznámka k cene

Podrobne spracovaný pracovný manuál Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor