Detail kurzu

Videoškolenie: Najčastejšie chyby v účtovníctve - lektor: Martin Tužinský

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Popri komplikovanej a meniacej sa legislatíve vznikajú častokrát pochybnosti, nejasnosti i chyby pri vedení účtovníctva a podaniach daňových priznaní. Videoškolenie vychádza z Vašich najčastejšie kladených otázok – či už na školeniach, v skupinových diskusiách alebo na individuálnych konzultáciách. Nenechajte si ujsť novú tému školenia pod taktovkou lektora Martina Tužinského.


Lektor školenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP 


Účastnícky poplatok 55 € bez DPH (66 € s DPH) zahŕňa:

 • videoškolenie v trvaní 7 hodín 14 min (video možno pozerať na viackrát, po častiach)
 • podrobné študijné materiály.


Informácie k prihláške: po prihlásení sa na školenie Vám bude vytvorený užívateľský účet a prihlasovacie údaje na webe www.martintuzinsky.sk.

Obsah kurzu

Chyby pri účtovaní hotovostného / bezhotovostného styku

 • Chyby pri účtovaní na bankovom / kontokorentnom účte
 • Platobné karty a najčastejšie chyby pri účtovaní platobnými kartami
 • Chýbajúce doklady a spôsob ich „nahradenia“
 • Neprípustné transakcie s hotovosťou a hotovostné limity / obmedzenia


Správne uplatňovanie prepočtu cudzej meny a kurzové rozdiely

 • Prevody medzi účtami, výber a vklady hotovosti a účet 261 – Peniaze na ceste
 • Platby platobnými kartami v cudzej mene
 • Platby v cudzej mene v hotovosti, ak účtovná jednotka nemá valutovú pokladnicu
 • Zahraničné pracovné cesty a prepočet cudzej meny
 • Preddavky a cudzia mena
 • Správne uplatňovanie kurzov z pohľadu DPH


Najčastejšie chyby pri účtovaní dlhodobého majetku

 • Určenie dátumu zaradenia majetku do používania
 • Určenie dátumu vyradenia majetku do používania
 • Zložky obstarávacej ceny a najčastejšie chyby
 • Oceňovanie majetku (účtovné vs. daňové)
 • Technické zhodnotenie majetku vs. opravy majetku
 • Príslušenstvo k majetku
 • Úpravy ocenenia majetku
 • Majetok a DPH – aké najčastejšie chyby robia podnikatelia
 • Súčasti majetku a DPH


Najčastejšie chyby pri účtovaní pohľadávok, opravných položiek a rezerv

 • Najčastejšie chyby pri účtovaní pohľadávok
 • Správne zúčtovanie opravných položiek
 • Správne zúčtovanie rezerv


Najčastejšie chyby pri účtovaní zásob

 • Oceňovanie zásob
 • Skladová evidencia
 • Účtovanie zliav z nakúpených zásob
 • Zásoby a DPH


Náklady a výnosy

 • Sporné účty v praxi
 • Nesprávne účtovanie na účtoch nákladov
 • Nesprávne účtovanie na účtoch výnosov


Technika vedenia účtovníctva

 • Analytické účty
 • Podsúvahové účty
 • Náležitosti účtovného dokladu
 • Súhrnné doklady z pohľadu účtovného a z pohľadu DPH
 • Archivácia dokladov

 

Cieľová skupina

Účtovníci, finanční riaditelia, ekonómovia, podnikatelia…

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Vašková
0949 500 370
vzdelavanie@martintuzinsky.sk

Hodnotenie
Organizátor