Detail kurzu

Popis kurzu

Obchodovanie na peňažnom trhu umožňuje bankám riadiť svoju likvidity a krátkodobé úrokové pozície. Poznanie širokej škály produktov peňažného trhu, konvencií a matematiky je pre každú banku nevyhnutnou súčasťou finančného riadenia. Riadenie likvidity a úrokových rizík banky sa tak stáva efektívnejšie a ziskovejšie.

Obsah kurzu

 • Úvod do peňažného trhu –  krátkodobé splatnosti, účastníci trhu, úloha centrálnej banky na peňažnom trhu, prehľad nástrojov, referenčné úrokové sadzby
 • Matematika peňažného trhu: počítanie úrokov, štandardná a diskontná úroková sadzba, štandardné a diskontované produkty, počet dní a báza
 • Základné produkty peňažného trhu:
  • depozitá
  • depozitné certifikáty (CD)
  • krátkodobé korporátne cenné papiere (CP – commercial paper)
  • poukážky (Bills)
 • Repo obchody
  • klasické repo obchody
  • Buy & Sell Back
  • Security Lending
 • Deriváty a ďalšie nástroje peňažného trhu:
  • FX swap
  • FRA (Forward rate agreement)
  • Future na peňažnom trhu
  • OIS (Over/night index swap)
  • Opcie peňažného trhu - interest rate guarantee (IRG)
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea)

Cieľová skupina

Workshop je určený profesionálom so záujmom porozumieť peňažnému trhu a jeho produktom, produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.)
Poznámka k cene

V prípade, že sa zúčastníte zároveň workshopu Kapitálový trh, ktorý sa uskutoční dňa 11. júna 2020, bude cena za oba workshopy zľavnená o 10 %.

Kontaktná osoba

Ing. Mario Goliaš
0905 436 719
mario.golias@nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor