Detail kurzu

BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je objasniť podstatu, predmet, princípy a základné procesnoprávne inštitúty uplatňujúce sa v procedurálnych postupoch, ktoré sú vo verejnej správne veľmi rôznorodé s poukázaním na najnovšie pohľady na výklad a aplikáciu platnej procesnoprávnej úpravy.

Obsah kurzu

1. deň:

-Princípy správneho konania, ich podstata, členenie , interpretácia základných princípov /zásad/ a ich aplikácia v konaní a rozhodovaní správnych orgánov,

-Subjekty správneho konania – základné procesné práva a povinnosti účastníkov správneho konania,  procesná spôsobilosť byť účastníkom správneho konania – spôsobilosť na právne úkony, postavenie zúčastnenej osoby v správnom konaní

-Konanie pred správnym orgánom – začatie konania, všeobecné procesné inštitúty – ústne pojednávanie – právo alebo povinnosť správneho orgánu nariadiť ústne   pojednávanie; zápisnica a jej obsahové náležitosti, právo účastníkov konania nazerať do spisu a povinnosť správnych orgánov urobiť opatrenia, aby neboli zverejnené informácie týkajúce sa osobných údajov, doručovanie listových zásielok do vlastných rúk – fyzickým osobám, právnickým osobám, fyzickým osobám-podnikateľom

- Prerušenie konania – taxatívne dôvody pre prerušenie konania

- Zastavenie konania-zastavenie konania zápisom v spise

- Povinnosti správneho orgánu pred vydaním rozhodnutia

- Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie správneho orgánu –dokazovanie a dôkazné prostriedky, zásada voľného hodnotenia dôkazov

- Znalecké posudky, ich význam v správnom konaní.

2. deň:

Zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania – predvolanie, predvedenia, poriadkové opatrenia

- Lehoty pre vydanie rozhodnutia a opatrenia proti nečinnosti

- Rozhodnutie, druhy, formy, náležitosti, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia

- Právne prostriedky na preskúmanie rozhodnutia

- Odvolacie konanie –úkony prvostupňového a druhostupňového správneho orgánu

   - autoremedúra – zákonné predpoklady

- Aplikácia zásady reformatio in peius v odvolacom konaní

- Uplatňovanie mimoriadnych opravných prostriedkov.

- Obnova konania, taxatívne dôvody pre povolenie / nariadenie obnovy konania, lehoty, povoľovacie konanie.

- Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, princípy a spôsoby konania a rozhodovania preskúmavajúceho správneho orgánu.

 

Jednotlivé procesné úkony budú komentované i v nadväznosti na ustálenú rozhodovaciu prax  súdov na území Slovenskej republiky.Cieľová skupina

Seminár je určený predovšetkým tým, ktorí svoj profesionálny život zasvätili správnemu konaniu, t. j. zamestnancom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov s celoštátnou pôsobnosťou (regulačné, dozorné orgány a inšpekčné orgány, vrátane dekoncentrovaných orgánov štátnej správy), ako aj miestnych orgánov štátnej správy, ako aj zamestnancom územnej samosprávy – vyšším územným celkom a zamestnancom obcí, záujmovej samosprávy a fyzickým a právnickým osobám, ktorým zákon zveril rozhodovanie v právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach v oblasti verejnej správy.
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor