Detail kurzu

Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Lektor: Ing. Milan Kúdela. Nemusíte nikam cestovať stačí si ráno o 9:00 hodine zapnúť svoj počítač Začíname 9.1.2020 živým vysielaním z prednáškovej sály v Banskej Bystrici.


Šetríme Váš čas. Školenie je možné sledovať cez živé vysielanie formou on-line priamo z prednáškovej sály. Nezáleží na tom, v ktorom meste sa školenie koná. Stačí, ak sa ráno o 9:00 hodine prihlásite do svojho konta a sledujete školenie tak, ako keby ste boli v prednáškovej sále, vrátane aktívnej diskusie s lektorom a možnosti zadávať otázky.

Súčasťou školenia je aj videozáznam, ktorý Vám automaticky vložíme do konta približne do 3 pracovných dní od uskutočnenia školenia.

Zakúpením školenia získavate aj prístup do systému poradenstva s lektormi na 30 kalendárnych dní.

Každý pracovný deň máte možnosť poradiť sa priamo s lektormi :

Ing. Vladimírom Ozimým, Júliou Pšenkovou, Ing. Bc, Janou Acsovou a Ing. Radoslav Hrbálom.V súkromných aplikáciách sa môžete obrátiť priamo na Ing. Vladimíra Ozimého, alebo v mzdovom poradenstve na Júliu Pšenkovú. Môžete tak priamo posielať lektorovi aj prípadné dokumenty, ktoré sú potrebné pri vyriešení vašej otázky. 

Obsah kurzu


   • Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH (navrhované od. 1.1.2020 a porovnanie sumár od 1.1.2019)
     • Zmeny v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie
     • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze (zmeny v tlačivách).
     • Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru (na strane dodávateľa a odberateľa)
     • Reťazové obchody a zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba
     • Bezplatné dodanie tovaru a zmeny v oblasti dodávok pri tovare s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok
     • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň.
     • Zmeny v oblasti definície ubytovacích služieb na účely zníženej sadzby DPH 10 %. Prenájom verzus ubytovacia služba
     • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade.
     • Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade.
     • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku. Otázka obastarania investičného majetku formou finančného prenájmu a sledovanie zmeny účelu pri takomto majetku
     • Zmeny v oblasti využívania hnuteľného investičného majetku aj na iný účel ako podnikanie
     • Zmeny v oblasti služieb cestovného ruchu
     • Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti
   • Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2019 a od 1.1.2020
     • Zosumarizovanie zmien od 1.1.2019 (daňový bonus, inštitút štipendii, zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13 a 14 platu. daňovo uznané výdavky po zaplatení)
     • zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich,
     • Zmeny v oblasti odpisovania majetku - rýchlejšie odpisovanie elektromobilov,
     • Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty
     • možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
     • zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení,
     • Zmeny v oblasti výpožičky,
     • Zmeny v oblasti zdanenia hybridných nesúladov,
     • Zmeny v oblasti platenia preddavkov na dani z príjmov,
     • Zmeny v oblasti zaokrúhľovania,
     • zmeny v registrácii daňovníkov
   • Vybrané problémy v praxi v daňovo-účtovných princípoch
     • nadobnutie motorového vozidla z EU a povinnosť registrácie sa v tuzemsku zdaniteľnou osobou (nie platietľom) a nesplnenie si tejto povinnosti - Dopad na DPH
     • Prefakturácia nedaňových výdavkov a daňovo-účtovný dopad
     • Skončenie nájomného vzťahu a vysporiadanie technického zhodnotenia u prenajímateľa a nájomcu z pohľadu DPH, dane z príjmov a účtovníctva
     • Zimné pneumatiky a prístup FRSR k tejto téme
     • Tvorba kapitálových fondov, základného imania a daňový dopad pri vyplatení (znížení) imania na spoločnosť a spoločníka
     • Obstaranie majetku formou finančného prenájmu a dopad z pohľadu dane z príjmov, DPH a účtovné princípy pri predaji takéhoto majetku
     • Pôžičky do spoločnosti od závislej osoby, pravidlo nízkej kapitalizácie a daňovo-účtovný dopad

Cieľová skupina

Priebeh školenia :

V prípade ak sa rozhodnete sledovať školenie novou technológiou cez živé vysielanie formou on-line :

 Už od 8:00  si môžete vyskúšať svoj obraz, alebo v predstihu vytlačiť pracovný manuál, ktorý Vám automaticky vložíme deň pred konaním školenia.

     08:00 - 09:00 Prezentácia

    09:00 - 10:30 Školenie 

    10:30 - 10:45 Prestávka č. I

    10:45 - 12:30 Školenie

    12:30 - 13:00 Prestávka č. II

    13:00 - 14:00 Seminár

záverečná diskusia s lektorom na vaše otázniky
Certifikát OTVÁRAME CERTIFIKOVANÉ VZDELÁVANIE pre legislatívu platnú v rokoch 2019/2020, Účtovník expert, Daňový špecialista, Mzdový špecialista, Špecialista na podvojné účtovníctvo a účtovnú závierku právnických osôb Poznámka k cene

Získate navyše bonus - Mesačný prístup do systému poradenstva pod vedením Ing.Vladimíra Ozimého, Ing. Bc. Jany Acsovej a daňového poradcu Ing. Radoslava Hrbála, na mzdy a personalistiku je vám k dispozícii expertka na danú oblast pani Pšenková.

Kontaktná osoba


0902551199
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor