Detail kurzu

DPH - Najčastejšie aplikačné problémy v praxi - Ing. Soňa Ugróczy - Žilina

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Na základe dlhoročných poznatkov z praxe v oblastí dane z pridanej hodnoty sme pre Vás pripravili špeciálny seminár, ktorý je zameraný na najčastejšie aplikačné problémy DPH v praxi, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, neuznaniu oslobodenia pri dodaní tovaru do EU, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní  DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.


Ako sa týchto chýb vyvarovať, vo väzbe aj na súvisiace právne predpisy Vám na príkladoch vysvetlí odborná lektorka, odborníčka na dane Ing. Soňa Ugróczy.

Obsah kurzu

1. Registrácia DPH (čo vstupuje/nevstupuje do obratu pre účely DPH, z čoho máte nárok na odpočítanie DPH pri registrácií, oneskorená registrácia zahraničných osôb pri dodaní stavebných prác v tuzemsku)


2. Predmet dane v tuzemsku (dodanie tovaru vs. služby, čo nie je predmetom DPH)


3. Určenie miesta dodania pre účely DPH (pravidlá pre tovar – s prepravou, bez prepravy, tovar s montážou; pravidlá pre služby - § 15,16)


4. Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1.1.2020


5. Základ dane DPH (čo sa do základu dane zahŕňa a čo nie, bezodplatné dodania po 1.1.2020, základ dane v osobitných prípadoch)


6. Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy, ťarchopisy, vyúčtovacie faktúry, skontá, finančné rabaty, storno faktúry, vykazovanie v tlačive)


7. Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (kedy vzniká daňová povinnosť, opakované a čiastkové dodania, pravidlá refakturácie – ubytovanie, letenky a iné, plnenia v reverscharge, prijaté a poskytnuté preddavky, nadobudnutie tovaru z EU a iné)


8. Uplatňovanie DPH pri dodaní a nájme nehnuteľností § 38 (princíp oslobodenia vs. zdanenie, upozornenie na časté chyby)


9. Dodanie tovaru do iného členského štátu  § 43 (podmienky a pravidlá na preukazovanie oslobodenia od 1.1.2020, upozornenie na časté chyby)


10. Vznik práva na odpočítanie DPH (splnenie podmienok pre odpočítanie dane pri nákupe tovarov a služieb na príkladoch z praxe, zdaňovacie obdobie v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane, neúplnosť dokladov, zpochybnenie existencie tovaru a služby a iné)


11. Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH (napr. nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti – upozornenie na chyby)


12. Pravidla fakturácie z pohľadu DPH (lehoty, odkazy na faktúrach, elektronické faktúry)


13. DPH v čase pandémie COVID 19 (odpočet DPH z obstarania ochranných pomôcok, nájom v čase pandémie, kto má nárok na odpustenie zmeškanej lehoty, dopad nezaplatenia DPH v čase pandémie, vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote)


14. Aktuálne info k daňovej problematike po skončení pandémie

Cieľová skupina

účtovníci, ekonómovia, široká odborná verejnosť...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor