Detail kurzu

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive) - Ing. Vladimír Ozimý

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Podávanie daňového priznania sa blíži a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude aj položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní vás na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky. Počas seminára získate celý rad praktických tipov, ako na bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2019.

Obsah kurzu

PopisAko bonus získa každý účastník školenia zdarma:
 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu:
  • Zákonník práce (zmeny od 1.5.2018)
  • Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • Zákon o DzP, Zákon o DzPH, Zákon o správe daní, Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

 

Program

Pravidlá ukončenia účtovného obdobia (zadefinovanie účtovného obdobia)

 • Uzávierkové účtovné operácie, a to najmä:
  • posúdenie tvorby opravných položiek k majetku a daňový dosah
  • posúdenie tvorby rezerv a daňový dosah
  • nevyfakturované dodávky a daňový dosah
  • kurzové rozdiely precenenia majetku a záväzkov a daňový dosah
  • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
  • precenenie obchodných podielov a cenných papierov a vplyv na základ dane
  • skutočnosti, ktoré nastanú v období medzi skončením účtovného obdobia a dňom zostavenia UZ, napr. úhrada pohľadávky, poskytnutie zľavy

   

 •  Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania, inventarizačné rozdiely a daňový dosah
 •  Povinnosť zostaviť UZ a lehota na jej zostavenie. Komunikácia s daňovým úradom a registrom UZ, opravná UZ
 •  Povinnosť auditu (splnenie podmienok)
 •  Kategorizácia účtovných jednotiek
 •  Sankcie za nesprávnu UZ, resp. nepodanie UZ

Uzavretie daňového roka právnickej osoby (práca s daňovým priznaním)

 •  Zdaňovacie obdobie právnickej osoby aj s úpravou od 1.1.2020
 •  Lehota na podanie daňového priznania a subjekt povinný podať DP
 •  Sankcie na nepodanie DP alebo oneskorené podanie DP, dodatočné DP
 •  Započítanie daňovej licencie z rokov 2016 a 2017

Položky upravujúce základ dane v roku 2019

 • Neuhradené záväzky a porovnanie s rokom 2020, úhrada záväzku, odpis záväzku
 •  Výdavky daňovo uznané po zaplatení aj s porovnaním s rokom 2020
 •  Daňové odpisy verzus účtovné odpisy (prenájom, predaj HM, rovnomerné a zrýchlené odpisovanie, pravidlá uplatňovania prerušovania odpisov)
 •  Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania, refakturácia nákladov a riziká daňového zákona
 •  Odpis pohľadávok, použitie rezerv a opravných položiek a daňový dosah
 •  Reprezentačné výdavky (posedenia), výdavky na reklamu, podpora predaja a úprava základu dane
 •  Spotreba PHL, paušalizácia a daňový dosah
 •  Škoda a daňový dosah
 •  Obchodovanie medzi závislými osobami a riziká úpravy základu dane v tuzemsku

Preddavky na daň z príjmov pre právnické osoby od 1.1.2020 z daňovej povinnosti roku 2019

 

Darovanie asignačnej dane a nesprávne vyplnenie údajov prijímateľa. Zmeny v oblasti príjemcu

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 


LEKTOR ŠKOLENIA:

Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať