Detail kurzu

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019

sféra, a.s.

Popis kurzu

Praktický seminár s radami sa popasovať s daňovým priznaním PO. Ing. Peter Horniaček upozorní na chyba a problémy, s ktorými sa často účtovníci stretávajú. 

Obsah kurzu

Program:

1.  Podanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2019

 • povinnosť podať daňové priznanie
 • spôsob a lehoty podania daňového priznania, splatnosť dane
 • preddavky na daň platené na zdaňovacie obdobie, vyrovnanie celoročnej dane
 • daňové priznanie – riadne, opravné, dodatočné 
 • tlačivo daňového priznania za rok 2019 - základný prehľad, aktuálne zmeny v tlačive

2.  Prehľad legislatívnych zmien k 1.1.2018 a 1.1.2019 s vplyvom na vyplnenie tlačiva DP PO

3.  Súvislý príklad na vyplnenie tlačiva DP PO s príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania a s osobitným zameraním na:

 • položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia
 • úpravu základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie, dokumentácia k TO pre rok 2019
 • nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní opráv a technického zhodnotenia nájomcom
 • vstupná cenu finančného majetku uznaná za  daňový výdavok pri predaji, s prehľadom zmien vo vstupnej cene finančného majetku
 • opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok a ich príslušenstva, pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • vplyv rezerv na základ dane – tvorba, použitie, zrušenie
 • výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby
 • náklady uznané za daňový výdavok až po zaplatení
 • ostatné pripočítateľné a odpočítateľné položky
 • položky upravujúce základ dane na základe testovania jeho výšky (odpisovanie a prenájom tzv. luxusných automobilov, víno ako reklamný predmet, duálne vzdelávanie, členský príspevok z nepovinného členstva, sponzorské v športe)
 • daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, prerušenie odpisovania, odpisy majetku poskytnutého na prenájom, odpisovanie majetku obstaraného na lízing, porušenie podmienok operatívneho nájmu a lízingu
 • zápočet daňovej licencie
 • odpočet daňovej straty
 • vyplnenie ostatných častí daňového priznania – zdaňovanie dividend, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku, daň pri odchode, asignácia dane, zaokrúhľovanie

4.  Diskusia


Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, účtovní a daňoví poradcovia

Harmonogram: 

 • 08:00 - 09:00 registrácia
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:50 obed
 • 11:50 - 13:00 prednáška
 • 13:00 - 13:10 prestávka
 • 13:10 - 14:10 prednáška
 • 14:10 - 14:20 prestávka
 • 14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

O lektorovi: 

Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

- je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať