ZÁKLADNÝ ODBORNÝ COLNÝ KURZ - minimum colného deklaranta

Kurz organizuje spoločnosť: C&D Services s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
27.3 - 29.3.2018 (Trnava (v trvaní 3 dni))
19.6 - 21.6.2018 (Trnava (v trvaní 3 dni) )
Cena bez DPH 450 €
Cena s 20% DPH 540 €
Poznámka k cene V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní
Miesto konania kurzu Starohájska 9/B, 917 01, Trnava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 3 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Jozef Vaško
tel: +421 905 172872
mobil: +421 905 172872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

pracovníci colno-deklaračných firiem, zahraničného obchodu, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci, tiež pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov v zahraničnom obchode.

Hlavný cieľ kurzu

Odborný kurz je sústredený na najpodstatnejšie základy pre výkon pracovnej funkcie colného deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje nielen dobrú orientáciu v colnej problematike, ale najmä odbornú spôsobilosť a jej preukázanie. Zvládnuť povinnú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi môže len pracovník znalý colných predpisov a procedurálnych postupov. Výučba prebieha prakticky a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou aj z profesijného odborného vzdelávania dospelých. Kurz odporúčame všetkým, ktorý majú vážny záujem o prácu colného deklaranta a splnenie základnej podmienky odbornej spôsobilosti pre jej výkon v súlade s požiadavkami podľa komunitárnych colných predpisov. Cieľom kurzu je naučiť absolventov používať odbornú colnú terminológiu a colné predpisy, zorientovať sa v nich, ako zatriediť tovar, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK/EÚ), ako správne aplikovať pravidlá pôvodu i colnej hodnoty, vysvetlíme priebeh colného konania, jeho fázy, vyplňovanie colných vyhlásení pri dovoze a vývoze a iné dôležité informácie k uplatňovaniu a plneniu colných formalít. Lektori sú pripravení a ochotní zodpovedať vaše otázky a dopyty. Pokiaľ budú presahovať časový rámec môžete s nimi konzultovať po skončení kurzu, alebo si dohodnúť osobitné konzultácie i u Vás vo firme.

Podrobný popis obsahovej náplne

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ/SR, colné konanie (trvá jeden deň)

 • Fungovanie Európskej únie ako colnej únie a jednotného trhu
 • Colná terminológia, základné pojmy, štruktúra základných colných predpisov
 • Status Únie / pôvod; colné režimy – vysvetlenie
 • Záruky, colný dlh – obligátne/fakultatívne, zníženie/oslobodenie, vznik, vymeranie, platba
 • Zodpovednosť deklaranta a sankcie za porušenia colných predpisov

2. modul – Colný sadzobník/TARIC, colnotarifné zatriedenie, pôvod tovaru (trvá jeden deň)

 • Klasifikácia tovarov podľa Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru
 • Spoločný colný sadzobník a kombinovaná nomenklatúra – zatriedenie tovaru , triedy kapitoly, poznámky, používanie
 • TARIC SK/EÚ – colná a obchodná databáza, použitie, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady
 • Medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS 2010 – prehľad používania
 • Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru – základy; colná hodnota tovaru – základy

3. modul – Colná problematika v praxi (trvá jeden deň)

 • Pravidlá vyplňovania colných vyhlásení (dovoz a vývoz)
 • Colné vyhlásenia, formy, vystavovanie (dovoz, vývoz, tranzit)
 • Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze, náležitosti, priebeh, uplatňovanie, havarijné postupy
 • Zjednodušené postupy v colnom konaní – podmienky a povolenia
 • Podstatné zmeny v colných predpisoch EÚ a SR (CKÚ, DNCKÚ, VNCKÚ, CZ, Vyhl. K CZ) – informatívne
 • Záver – diskusia, užitočné weby a informácie
Odkaz na www stránku www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/
Podmienky prijatia

Minimálne ukončené školské vzdelanie ÚSO s maturitou. Základné znalosti sú vítané, absolvovanie kurzu nenahrádza ďalšie odborné vzdelávanie, ale tvorí minimum colného deklaranta ako základe pre výkon jeho funkcie. Vhodné pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Typ a platnosť osvedčenia celoštátne
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Mgr. Jozef Vaško, em h.c.i. - colný špecialista, Bc Igor Lebidezik

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť C&D Services s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Starohájska 9/B, 91701, Trnava
Kontaktné údaje tel: +421 905 172872
fax: neuvedený
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk
web: http://www.cdservices.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poskytujeme COLNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO pre colnú problematiku a spotrebné dane. Realizujeme odborné semináre, školenia, kurzy, tréningy. Cez colné a daňové poradenstvo poskytujeme servis, podporu a prinášame RIEŠENIE PRE VÁS. Za týmto účelom aplikujeme colný audit, presne analyzujeme jestvujúci stav. Navrhneme opatrenia k optimalizácií. Klienta zastúpime pred orgánmi Finančnej správy. Podrobnejší opis nájdete pri ponuke COLNÝ AUDIT.

Získame pre Vašu spoločnosť AEO CERTIFIKÁT. Zrealizujeme colný audit k získaniu osvedčenia AEO. Držiteľ je spoľahlivým a prevereným partnerom pre colné orgány členských štátov Európskej únie. Takéto postavenie má tiež v krajinách, s ktorými má EÚ podpísané dohody o výmene údajov. Viac pri ponuke AEO certifikácia.

SPOTREBNÉ DANE sú špecifická časť colného a daňového poradenstva. Správcom dane (rozumej spotrebnej dane) sú colné orgány. Daňový audit je súčasťou colného a daňového poradenstva. Analyzuje systém pri správe spotrebných daní, dodržiavanie stanovených postupov, legislatívy a úkonov. Odhalíme rezervy, navrhneme opatrenia, nastavíme a optimalizujeme systém klienta. Predídete porušeniam colných a daňových predpisov a postihom.

ZASTÚPENIE klienta v konaniach pred orgánmi Finančnej správy je súčasť colného a daňového poradenstva. Poznáme prostredie, legislatívu, riziká pri chybnej aplikácií, procedurálne postupy, lehoty k úkonom a podaniam. Zastúpenie je možné len na základe písomného plnomocenstva podľa druhu a rozsahu činností.

DOVOZ, VÝVOZ, TRANZIT si pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií vyžaduje bezproblémovú realizáciu colného konania. Splnenie predpísaných formalít, platba colného dlhu, eliminácia porušenia colných a daňových predpisov. V režime tranzit ide najčastejšie o porušenie nedodania tovaru úradu určenia, prekročenie lehoty dodania tovaru. V dovoze sú to úroky z omeškania za omeškanie platby colného dlhu po lehote 10 dní. COLNÉ REŽIMY stanovujú v colných predpisoch podmienky ich použitia. Colné konanie sa uskutoční štandardne, prípadne sa použijú ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY.

PORUŠENIE COLNÝCH A DAŇOVÝCH PREDPISOV = SANKCIE A VYVODENIE ZODPOVEDNOSTI. Predstavujú riešenie nepríjemných záležitostí. DOVOZCA, VÝVOZCA, HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ, DEKLARANT sa často nebránia buď vôbec alebo neúčinne. Uplatnenie svojich práv vyplýva z ich poznania. To je naša úloha, uplatníme Vaše právo v zastúpení v správnom konaní. Ušetríme Vám nemalé prostriedky a namiesto platenia vysokých pokút tieto použijete na rozvoj firmy a podnikania. Okolnosti prípadu v neprospech klienta – najčastejšie ide o neprimeranú sankciu vo vzťahu k okolnostiam prípadu. Každá osoba má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu colných orgánov pri uplatňovaní colných predpisov. Nevyužitie Vášho práva = vzdanie sa Vášho práva. Podať odvolanie je Vaše právo, ktoré môžete a mali by ste ho uplatniť. Krátke vysvetlenie nájdete aj v ponuke ZASTÚPENIE alebo COLNÉ DELIKTY.

COLNÉ DELIKTY sú riešené v dvoch úrovniach. Prvá úroveň rieši otázku vzniku colného dlhu, je prioritná v dôsledku vymerania a výberu cla a dane. Obvykle bol tovar odňatý colnému dohľadu alebo boli porušené podmienky colného režimu. Colný dlh vzniká vtedy iným spôsobom, nie podaním colného vyhlásenia. Druhá úroveň rieši otázku zodpovednosti za porušenie colných a daňových predpisov. Ide o otázku miery zodpovednosti a uloženej sankcie.

Viac tu: http://www.cdservices.sk/onas/poradenstvo/

Referencie AMYLUM Slovakia
Slovenská obchodná a priemyselná komora
KON - RAD
David Plus
FM SLOVENSKÁ
DELPHI
ON Semiconductor
Halla Visteon Climate Control
Agro Tami
DHL Express Slovakia
Gebruder Weiss
FedEx
BOGE
Europack
cargo-partner SR
Fortischem
my Wood Plomka Timber
Giesecke & Devrient
GLOVIS
Brenntag
Holcim
INA Kysuce
INA Skalica
Johnson Controls
Leoni Slovakia
MATADOR Automotive
MATADOR Industrial
METRANS Danubia
SAMSUNG Electronics Slovakia
RHENUS Logistics
Donghee Slovakia
NES
UMC
SCA Hygiene Slovakia
Lind
Saneca Pharmaceuticals
Bodet & Horst
GABOR
Fronius
Sylex Slovakia
TRW Automotive
TNT Worldwide Express

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Legislatíva a zákony

super 1. GDPR - VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Softverové právo
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Verejné obstarávanie
VIK s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
top 4. BRATISLAVA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre…
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
OTIDEA s.r.o., Bratislava
top 5. Správa registratúry a archív organizácie
VIK s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.114s
design: widegrafik.