Sebaistá žena - inšpiratívny člen tímu (3 DNI)

Kurz organizuje spoločnosť: Espiral, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
22.1 - 24.1.2018 (Max 4 dámy)
19.2 - 21.2.2018 (Max 4 dámy)
Cena (neplatca DPH) 490 €
Miesto konania kurzu Priemyselná 8, 82107, Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Erika Feketová
mobil: +421 940 628 551
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Ženy, ktoré chcú byť vždy IN, sebaisté, sebapresadzujúce sa a inšpiratívne Kurz je možné organizovať pre jednotlivcov (individuálne) i uzavreté skupiny, kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Cena v sebe zahŕňa:

 • Lektora
 • Študijné materiály
 • Občerstvenie, pitný režim
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
Hlavný cieľ kurzu

Pod vplyvom 3-dňového zážitkového interaktívneho tréningu, účastníčky získajú schopnosť využívať vlastný potenciál, pre úspešné pôsobenie v osobnej i profesionálnej sfére, s cieľom:

 • Komunikovať s ľahkosťou, asertívne, nie agresívne ani pasívne
 • Eliminovať stres, získať sebaistotu, poznať svoju skutočnú hodnotu
 • Efektívne organizovať svoj čas, získať voľný priestor pre tvorivú činnosť
 • Zabezpečiť včasné dosahovanie cieľov osobných a pracovných, dosahovaním cieľov dať životu zmysel a orientáciu
 • Nájsť vhodný osobný imidž, poznať tipy triky pre štylistiku, úpravu tváre a vlasov v zmysle farebného typu (bonus foto – profesionálny biznis profil)

Účastníčky kurzov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plné nadšenia a pripravené na zmeny.

Podrobný popis obsahovej náplne

Forma školenia:

 • prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia, koučovací prístup
 • rozvojové cvičenia a hry
 • úlohy a domáce zadania, ktoré umožňujú dokonalé prepojenie naučeného s praxou

Obsah školenia:

Stručný obsah tém:

1. modul

Kúzlo osobnosti – náš sprievodca, ženský leadership

 • Tajomstvo charizmy – viac vplyvu, viac úspechu
 • Budovanie dobrej atmosféry na pracovisku, poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
 • Oblečenie a image, dress code v zmysle príležitosti, vysvetlenie vhodného oblečenia, módnych doplnkov, ako i obuvi v zmysle typu postavy ako i pracovnej pozície
 • Profesionálne vystupovanie, biznis etiketa, bontón, zvládanie neočakávaných spoločenských situácií (vhodné reakcie na Faux pas a iné)

2. modul

Efektívne asertívne:

 • Asertivita prepojená s empatiou – asertivita vytvárajúca skvelú komunikačnú atmosféru, asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v partnerstve, pre budovanie kvalitných vzťahov
 • Asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • Zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
 • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať o láskavosť a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • Profesionálne telefonovanie, reprezentatívna E-mailová komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie
 • Spolupracovať k obojstrannej spokojnosti, spolupracovať, nie súperiť, partnerský prístup
 • Reč tela a asertívne mimoslovné správanie

Komunikácia v kontexte prezentéra

 • Autenticky vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia idei, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov

3. modul

Time management ženy v živote i v biznise

 • Time management pokročilo – Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority
 • Poznať a eliminovať zlodejov času, Prokrastinácia
 • Nenechajme na seba hádzať opice iných, motivujme ich k zodpovednosti – jeden zo základov efektívneho leadership-u, Schopnosť delegovať podľa Onckenových pravidiel manažmentu
 • Poznanie a riadenie vlastných cieľov, technika SMARTER, metóda GROW, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj, vytváranie pozitívnych budúcich vízií, cieľov, plánov
 • Dôležité verzus súrne: Dôležitosť a naliehavosť úloh – analýza na úrovni štyroch kvadrantov
 • Praktický tréning plánovanie dôležitých a naliehavých úloh + Voľnočasové aktivity – zdroje radosti a šťastia
 • Organizovanie a riadenie chodu vlastnej kancelárie, komplexnosť spravovania agendy
 • Profesionálne organizovanie pracovných stretnutí a eventov, služobné cesty, vyúčtovania, špecialitky v zmysle klientskej starostlivosti, iné

4. modul

Stress management (tipy – triky)

 • Ako zvládať stres, nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky vedúce k väčšiemu pokoju a spokojnosti
 • INNER game – Flow, či vnútorný dialóg

5. modul

Mirroring a časté bariéry budované chybami prvotného vnímania

 • Sebadôvera (dôvera) – sebaúcta (úcta)
 • Sebavedomie a hodnotový systém (z čoho pramenia pocity menej cennosti a čo s nimi?)
 • Sebareflexia a autenticita

6. modul

Porady, pracovné stretnutia

 • TOP zásady ako tento efektívny nástroj riadenia, využívať v praxi
 • Profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí
 • Najčastejšie chyby, účelné pravidlá

7. modul

Osobný imidž a štylistika, úprava tváre a vlasov, v zmysle farebného typu, vedený profesionálnou vizážistkou

 • 3-hod kurz sebalíčenia (nahé denné líčenie, biznis líčenie, večerné líčenie)
 • Konzultácie k vhodnej úprave vzhľadu, vhodného oblečenia ako i obuvi v zmysle typu postavy ako i pracovnej pozície
 • Bonus v podobe nafotenia biznis profilov v ateliéri našej umeleckej fotografky, pre ďalšie profesionálne, publikačné účely.

Témy sa opierajú o výstupy z praxe a využívajú prevratné metódy vnútornej hry Timothyho Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností, a metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadávanejších európskych koučov orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.

Čo bude súčasťou a účastníčky zažijú:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Úcta, podpora a vzájomná dôvera
 • Upevnenie tímového ducha, posilnenie nasadenia jednotlivcov
 • Spontánne pozitívne medziľudské vzťahy, participácia

Rozsah: 9:00 – 17:00 hod

Cena zahŕňa:

 • Lektorky
 • Študijné materiály, dotazníky, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie, vrátane teplého obeda
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

Nepotrebujete so sebou nič špeciálne, postačí pohodlné oblečenie a pred tréningom si treba dobre oddýchnuť.

Referencia: http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Odkaz na www stránku www.espiral.sk/index.php?mact=CGCalendar,cntnt01,default,0&cntnt01event_id=459&cntnt01display=event…

Video

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Espiral, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Priemyselná 8, 821 09, Bratislava
Kontaktné údaje tel: +421 940 628 551
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
web: www.espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Espiral – Váš partner osobnostného rozvoja a rastu

Vyzdvihujeme vysoko-individuálny a intenzívny prístup, lebo sme denno-denne svedkom, že zabezpečuje dokonalý rozvoj osobnosti, prenos vedomostí, zručností a udrží nadšenie pre pozitívne zmeny, v myslení a aktivitu v živote našich účastníkov.

Našou špecializáciou sú malé skupiny účastníkov, našich tréningov: 1–6 os, my neprednášame, my trénujeme ľudí do praxe, naše rozvojové programy si vyberajú ľudia ako benefit pre seba.

Na trhu sme od roku 2011 a neustále inovujeme, tak aby náš produkt pre našich klientov bol jedinečný, intenzívny, špecifický, so zameraním na vedomosti a zručnosti, tak ako potrebujú: na manažérske, interpersonálne a špeciálne zručnosti, administratívny manažment, ako i zamestnanecké, či osobné vzťahy, work-life balance.

Ide o rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním účinných koučovacích techník, aplikovaním cvičení a rozvojových hier, za aktívneho prepájania naučeného s praxou.

Pre našich klientov realizujeme vzdelávanie:

 • skupinovo i individuálne
 • pre firmy i záujemcov širokej verejnosti
 • rozvojové programy na objednávku i formou otvorených tréningov

1) Tréningy mäkkých a tvrdých zručností

 • Manažérske zručnosti
 • Špeciálne zručnosti
 • Administratívne zručnosti

2) Workshopy a prednášky, konferencie

 • Motivačné
 • Zážitkové

3) Koučing so špecializáciou na biznis koučing, kariérny a životný koučing

 • Koučing pre Top manažment, výkonnostný koučing
 • Motivácia v pracovnom i osobnom živote
 • Osobný rozvoj a životný štýl
 • Interpersonálne vzťahy

Neodmysliteľnou súčasťou tréningov a koučovania, je:

 • uvoľňovanie a rozvíjanie osobného potenciálu
 • starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, životnú rovnováhu
 • pochopenie tímovej dynamiky a výkonu
 • schopnosť budovať a podporovať žičlivú atmosféru ako na pracovisku, tak v súkromí
 • krásny a svieži vzhľad, profesionálne, etické vystupovanie

Metodika tréningov je zostavovaná na základe osvedčených skúseností našich profesionálnych lektorov a koučov.

Účastníci tréningov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Nastupuje sebaistota, sebavedomie, reálne zvládanie stresu a strachov. S ľahkosťou sa púšťajú do budovania vzťahov a rešpektu, podporujú férové prostredie. Nachádzajú šťastie a uspokojenie ako v práci, tak v osobnom živote.

Témy sa opierajú tak ako o výstupy z praxe a kontinuálneho vzdelávania, tak o prevratné metódy vnútornej hry Timothy Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností. Timothy Gallwey je priekopníkom aplikovanej psychológie športu a aplikovanej psychológie korporácií. Je uznávaný ako zakladateľ pojmu Coaching pred viac ako 45 rokmi.

Súčasťou sú prvky know how metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadávanejších európskych koučov jeho čias, orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.

Koučing je v súčasnej dobe najpoužívanejším nástrojom k ľudskému rozvoju a je tak, ako samostatným pilierom spoločnosti Espiral, tak pomocným nástrojom k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého účastníka individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 20 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Tréningy sú šité na mieru a organizované za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov.

Obľúbenou „jahôdkou na torte“ (môže byť aj pre Vás), je poradenstvo profesionálnej vizážistky a štylistky, kde pod drobnohľadom skúsenej odborníčky, nie len na ženskú krásu, získa účastník tréningu tie správne návyky v starostlivosti o seba. (V závere vyhotoví profesionálne biznis fotografie talentovaná fotografka.)

Najdôležitejšia zákonitosť, ktorá stojí za každým úspechom, je neustále získavanie vedomostí, zručností a skúseností. Čiže vzdelávanie sa a práca na sebe. My iniciujeme aktívne, zážitkové učenie.

Radi sa staneme sprievodcom Vášho rastu.

Poniektoré referencie našich klientov môžete vzhliadnuť TU: http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

S úctou, Erika Feketová Výkonná riaditeľka

Referencie SKYToll, a.s.
CAFFÉ MONDO, a.s.
Úrad pre verejné obstarávanie, BA
RAVEN Slovakia s.r.o.
AGROZEL DOLNÁ STREDA s.r.o.
ENVIRTUS, s.r.o
Agroris, s.r.o.
Britská Ambasáda
RHAPiS, s.r.o.
viac TU: http://www.espiral.sk/index.php?page=napisali-o-nas#tabs
KRIVAK & Co., Spoločenstvo advokátov,
Koučink Centrum, s.r.o.
CM European Power Slovakia, s. r. o. (Slovnaft)
Continental Matador Truck Tires, s. r. o.
HB REAVIS Slovakia a.s.
Asseco Solutions, a. s.
Mazda Motor Logistics Europe NV
Giesecke & Devrient Slovakia, s. r. o.
CBRE, s. r. o.
PROSANUS, a. s.
FONA Dental, s. r. o.
Akadémia-MIA s.r.o.
Poisťovňa Slovenskej Sporoteľne, a.s. VIG
Súkromná umelecká základná škola, Bratislava
SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o.
D&D International Slovakia s.r.o.
KAF FACILITY s.r.o./ Faurecia
Millennium 000, spol. s r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.
BenefitManagement s.r.o. Praha, CZ
Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
OVB ALLFINANZ, a.s. Bratislava
Vison Top, s.r.o.
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
GGE a.s.
Accenture, s.r.o.
Dometic Slovakia s.r.o.
GEOMATIX, s. r. o.
DATALAN, a.s.
BILANX Slovakia, s.r.o.
Štúdio AYA, s.r.o.
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.
Moris Slovakia s.r.o.
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
ÚPSVaR - REPAS
Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Západoslovenská energetika, a.s.
Continental Matador Rubber, s. r. o.
ITB Development a.s.
ECCO Slovakia, a.s
EXORIOR, s.r.o.
Rein IT, s.r.o.
Regional Card Processing Centre, s.r.o
Deloitte Advisory s.r.o.
Giacomini Slovakia s.r.o.
Elektroconnect s.r.o.
SVETIELKO NÁDEJE, o.z.
CEMMAC a.s.
ELEKTROROZVODY-GERGELY s.r.o.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
c2i s.r.o.
Metsa Tissue Slovakia, s.r.o.
7kraska a.s.
BM-MONT, s.r.o.
KROS a.s.
Prvá Nitrianska Jednodňová Chirurgia, s.r.o.
Karumien s.r.o.
Gynlex, s.r.o.
mediworx software solutions, a.s.
Deloitte, s.r.o.
Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Stredoslovenská energetika - distribúcia
Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.
LPS SR, š. p.
MAHLE Behr Námestovo s.r.o.
DACHSER Slovakia a.s.
VADUAL, a. s.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Superior SDI Slovakia
Unikoll s.r.o.
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Asertivita

top 1. Príprava na pracovný pohovor (zvýšte svoje šance na úspech pri…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 3. ASERTIVITA A ZVLÁDANIE EMÓCIÍ
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 4. Riešenie konfliktov metódou win win (prednáška)
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 2 hodiny
top 5. Asertívna komunikácia
QUANTICON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.087s
design: widegrafik.