Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra TEMPO, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 45 €
Miesto konania kurzu garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava, 821 08, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Tomáš Polák
tel: 041/562 18 10, 041/562 15 77
mobil: 0911 553 636, 0903 544 777
fax: 041/562 18 10
e-mail: office@tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Hlavný cieľ kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.

Podrobný popis obsahovej náplne

Účtovná závierka 2016 – podvojné účtovníctvo

1. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva so zapracovaním zmien v účtovných predpisoch platných pre rok 2016, najmä:

a. oceňovanie (zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny),

b. kategorizácia účtovných jednotiek,

c. vykazovanie (malá a veľká účtovná jednotka, spriaznené osoby, závislé osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť).

2. Bilančná kontinuita – zúčtovanie VH za minulý rok, vlastné imanie, zmeny vo vlastnom imaní, otváracia súvaha.

3. Majetok, osobitne pohľadávky a uzávierkové práce s nimi súvisiace. Záväzky a uzávierkové práce s nimi súvisiace.

4. Uzávierkové práce, inventarizácia – dôraz na vybrané oblasti (zostatky na vybraných účtoch, nevypárované položky saldokonta, zálohy, neuhradené záväzky faktúr týkajúcich sa daňovej uznateľnosti po zaplatení, refakturácie, poistné udalosti, časové rozlíšenie, rezervy, nevyfakturované dodávky, analytická evidencia, podsúvahová evidencia, odporúčania, opakujúce sa nesprávnosti z praxe).

Daňová závierka 2016 – právnické osoby

5. Prehľad právnych predpisov 2016 – informácie o novelách, najmä:

a. dotácie, sponzoring podľa zákona o športe,

b. konkurz a reštrukturalizácia,

c. dlhodobý hmotný majetok (prenájom, odpisovanie, strata z predaja),

d. daňové rezervy, položky podmienené zaplatením,

e. známe zmeny pre rok 2017.

6. Daňové posúdenie práce s pohľadávkami a rezervami.

7. Daňové priznanie právnickej osoby – známe zmeny v tlačive daňového priznania, prepojenie účtovného výsledku hospodárenia na daňové priznanie (transformácia na základ dane), termín na podanie priznania, platenie preddavkov.

8. Diskusia – otázky a odpovede k témam školenia

Odkaz na www stránku www.tempo.sk/c-192/uctovna-zavierka-v-podvojnom-uctovnictve-seminar-skolenie/
Lektor Ing. Jana Acsová

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra TEMPO, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Jánošíkova 1, 1001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
fax: 041 562 18 10
e-mail: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Daň z príjmu PO

top 1. Kurz podvojného účtovníctva
EDU-LAND s.r.o.
odporúčaný rozsah 40 hodín
Bratislava
top 2. Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 + súhrn zmien v mzdovej a…
Pro scholaris
odporúčaný rozsah
Žilina
top 3. Škola dane z príjmov
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 5. Cestovné náhrady
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.062s
design: widegrafik.