Zákonník práce - najčastejšie problémy a najžiadanejšie príklady (s judikatúrou súdov)

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra TEMPO, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 50 €
Cena s 20% DPH 60 €
Poznámka k cene obed, coffee break, materiály
Miesto konania kurzu Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava, 84214, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 6 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Tomáš Polák
tel: 041 562 18 10, 041 562 15 77
mobil: +421 911 553 636
fax: +421 41 562 18 10
e-mail: office@tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár z pracovného práva, určený najmä pre manažérov, personalistov, mzdových účtovníkov, právnikov aj neprávnikov.

Hlavný cieľ kurzu

Zákonník práce – najčastejšie problémy a v najžiadanejšie príklady (s judikatúrou súdov)

Podrobný popis obsahovej náplne

1.Pojem závislá práca → čo spadá pod pracovné právo, kedy sa má uzatvoriť pracovná zmluva, kedy dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

2. Uzatvorenie pracovnej zmluvy → podstatné a iné náležitosti, ako dojednať jednotlivé plnenia v pracovnej zmluve – príklady, judikatúra

3. Dočasné pridelenie zamestnanca → vznik, zánik, porovnateľné podmienky pre dočasne prideleného zamestnanca (čo do nich spadá a čo nie)

4. Vyslanie zamestnanca a zahraničná pracovná cesta → porovnanie: kedy ide o vyslanie a kedy o zahraničnú pracovnú cestu, pracovné a iné podmienky pri vyslaní, príklady zo zahraničia, kľúčové rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

5. Skúšobná doba → dĺžka, počítanie doby trvania, predĺženie zo zákona (ako počítať)

6. Doba určitá → uzatvorenie, reťazenie, výnimky (napr. ako dojednať dĺžku doby určitej pri zastupovaní)

7. Skončenie pracovného pomeru → nástrahy zo zákona, z praxe a z judikatúry súdov → najčastejšie chyby, ktoré spôsobujú neplatnosť skončenia pracovného pomeru → výpočet trvania výpovednej doby, určenie výšky odstupného, prerokovanie so zástupcami zamestnancov → výpovedné dôvody, rozdiely medzi nimi, príklady porušenia pracovnej disciplíny (rozhodnutia súdov), vykonanie organizačnej zmeny (nadbytočnosť)

8. Pracovný čas → určenie dĺžky, skrátenie pracovného času (čo je „pravidelne a striedavo pracuje“), zistenie použiteľného fondu pracovného času v rozvrhovom období → rozvrhovanie pracovného času, rozdiel medzi rovnomerným a nerovnomerným rozvrhnutím, použitie konta pracovného času

9. Odpočinok → určovanie odpočinku – denný, týždenný → skrátenie odpočinku – možnosti → ako posúdiť prácu vo sviatok: mzdové zvýhodnenie za sviatok, odpracovaný sviatok, obvyklý pracovný deň vo sviatok

10. Práca nadčas a pracovná pohotovosť → podmienky (čo je výnimočnosť, prechodná a naliehavá zvýšená potreba práce) → ako riešiť prekročenie povoleného fondu pracovného času pri plánovaní práce → skrátenie odpočinku z dôvodu práce nadčas → mzda za prácu nadčas (čo je „dosiahnutá mzda“) + mzdové zvýhodnenie

11. Dovolenka → spôsob určenia 60 odpracovaných dní a spôsob určenia 100 zameškaných pracovných dní (výpočtové vzorce) → výpočet dovolenky pri rovnomernom, nerovnomernom pracovnom čase (výpočtové vzorce pre rôzne situácie podľa § 104 ZP) a pri pružnom pracovnom čase (výpočtový vzorec podľa § 104a ZP), zmeny pracovného času v priebehu roka (plný na kratší, rovnomerný na nerovnomerný), pro rata temporis → sviatok, ktorý pripadne do dovolenky a dovolenka na sviatok → preplatenie dovolenky, prepadnutie dovolenky a náhrada škody

12. Stravovanie zamestnancov → výpočty pri jednotlivých formách, akým spôsobom poskytovať stravovacie poukážky a stravné lístky

13. Dôležité osobné prekážky v práci → výpočet nárokov pri vyšetrení, ošetrení (7 dní, 10 dní) → pojem mimo pracovného času + čo ospravedlniť pri prekážke (aj cesta na neho a späť? aj doba zotavenia?) → pri pružnom pracovnom čase – rozdiel medzi § 143 ods. 1 ZP – presne určený deň prekážky a § 143 ods. 2 ZP – prekážka na nevyhnutne potrebný čas

14. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru → podmienky dojednania (výnimočnosť), rozsah práce, → ktoré ustanovenia zo Zákonníka práce sa na ne vzťahujú (a akým spôsobom) → status študenta, jeho preukazovanie, výkon práce po skončení strednej školy a po skončení bakalárskeho štúdia

O autorovi: Je autorom viacerých kníh o pracovnom práve, prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní.

Lektor JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra TEMPO, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Jánošíkova 1, 1001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
fax: 041 562 18 10
e-mail: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Pracovné, obchodné a daňové právo

super 1. NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH K 1.1.2018 A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
super 2. Dane a účtovníctvo 2017/2018 (Novely daň. zákonov, daňové a účtovné…
EDUCO – CONSULT s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice, Žilina,
super 3. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
super 4. Ochrana osobných údajov
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 6 hodín
Bratislava
top 5. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.338s
design: widegrafik.