„Chemická bezpečnosť – právne požiadavky EÚ a SR - nariadenia EP - REACH, CLP, chemický zákon, nariadenie vlády SR – ochrana pred chemickými faktormi a správna podniková prax pri zaobchádzaní s chemickými látkami a zmesami“

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 120 €
Cena s 20% DPH 144 €
Miesto konania kurzu Jašíkova 6, 821 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Gabriela Barzíková
tel: + 421 2 48291271
mobil: + 42 903580 019
fax: + 421 2 48291266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Školenie je vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace so zaobchádzaním chemickými látkami a prípravkami, so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s ochranou životného prostredia alebo za prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva (norma EN ISO 14001:2004), systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (norma OHSAS 18001:2007) alebo pre tých, ktorí budú audítormi týchto manažérskych systémov.

Hlavný cieľ kurzu
  • poskytnúť účastníkom prehľad základných požiadaviek právnych predpisov SR pre vybrané, dôležité oblasti ochrany ŽP pre podnikateľské subjekty (vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, chemická bezpečnosť – nakladanie s chemickými látkami a prípravkami (vrátane novej európskej chemickej legislatívy – REACH), prevencia závažných priemyselných havárií, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia, obaly, hodnotenie vplyvov na životné prostredie).
Podrobný popis obsahovej náplne
  • Prehľad súčasného stavu právnej úpravy SR pre oblasť chemickej bezpečnosti podľa: zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvádzania chemických látok a zmesí na trh (chemický zákon), zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
  • Nová európska právna úprava pre oblasť uvádzania chemických látok, chemických prípravkov (CHL) a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh ich používania podľa – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH): globálne problémy chemických faktorov z hľadiska ochrany zdravia človeka a životného prostredia a ciele nariadenia REACH; termíny a povinností výrobcov, dovozcov, následných užívateľov CHL; predregistrácia, registrácia, autorizácia CHL; dokumentácia k REACH; karty bezpečnostných údajov; komunikácia v REACH; otázky a odpovede k najčastejším problémom k implementácii REACH v podmienkach priemysel. podniku.
  • Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc – „nariadenie CLP“ (Classification, Labelling and Packaging): povinnosti pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov ohľadne klasifikácie, označovania, oznamovania látok a zmesí,
  • prehľad dôležitých zmien: zoznam látok s ich harmonizovanou klasifikáciou a prvkami označovania na úrovni ES, stanovenie kritérií klasifikácie pre jednotlivé triedy nebezpečnosti látok a ich zmesí, zavedenie nových klasifikačných kódov pre označenie tried a kategórií nebezpečnosti, zavedenie nových kódov výstražných upozornení (namiesto doteraz používaných „R-viet“), zmeny bezpečnostných upozornení (namiesto doteraz používaných „S-viet“), zmeny v kódov piktogramov a výstražných slov, pravidlá pre obsah etikety k baleniu CHLaP, prechodné obdobia platnosti „nariadenia CLP“.
Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania
Lektor Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

top 1. SPC IV - DOE - Design of Experiments - Zlepšovanie procesov a…
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 2. Metrologické zabezpečenie meradiel
Slovenský metrologický ústav
odporúčaný rozsah 13 hodín
Bratislava
top 3. Six Sigma Yellow Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 4. TQM II Metodiky zlepšovania procesov (Lean, Kaizen, Six Sigma)
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. Preškolenie interných audítorov systému environmentálneho manažérstva…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.105s
design: widegrafik.