ASISTENTKA NA KĽÚČ - Pravá ruka manažéra (Len na objednávku)

Kurz organizuje spoločnosť: Espiral, s.r.o.

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 4 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Erika Feketová
mobil: +421 940 628 551
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pre absolvovanie vzdelávacieho procesu nie sú potrebné predchádzajúce skúseností v administratíve. Kurz určený pre budúcu vykonávanú pozíciu:

 • Asistentka GR, konateľa
 • Výkonná asistentka, Projektová asistentka
 • Office Manager
 • Sekretárka, vynikajúca recepčná

Naša úloha:

 • Z dobrej asistentky vypracujeme skvelú.
 • Vy si vyberiete svoju „pravú ruku“ a my zariadime, aby sa ňou skutočne stala.
 • (Alebo)Nájdeme Vám vhodnú kandidátku a vyškolíme, spĺňajúc požiadavky Vašej organizácie.
Hlavný cieľ kurzu

Asistentka na kľúč je asistentka expert, ktorá je kreovaná podľa požiadaviek objednávateľa. Manažér si vyberá k sebe asistentku ľudsky kompatibilnú, zväčša podľa základných kritérií, ktoré sú pri osobnom pohovore zjavné, ako je príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, jazykové zručnosti ai. Vy si vyberiete asistentku na základe vlastných kritérií a my ju vybavíme:

 • vynikajúcimi administratívnymi a riadiacimi schopnosťami
 • komunikačnými zručnosťami
 • profesionálnym a reprezentatívnym vystupovaním

Vaša pracovníčka získa výbavu zručností, na základe ktorých bude vedieť koordinovať časový kalendár svojho nadriadeného pracovníka, samostatne zabezpečovať asistentské práce a operatívne úlohy pre chod spoločnosti, spozná účinné metodické postupy pre proces administratívnej podpory manažérov, ako i interných pracovníkov pri ich každodennej činnosti.

Prečo si vybrať pre spoluprácu Espiral?

TU si môžete prečítať referencie účastníkov našich tréningov: http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Podrobný popis obsahovej náplne

Asistentka na kľúč

 • Individuálne vzdelávanie (1 os.), mentoring, koučing
 • Školenie sa realizuje na základe objednávky

Praktická škola nie len pre prácu asistentky, ale i v manažmente – príklad tematických celkov:

 1. Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna i neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení
 • Profesionálna a reprezentatívna telefonická a e-mailová komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie

Profesionálna telefonická komunikácia

 • tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
 • techniky účinného telefonovania (podávanie informácií, zisťovanie potrieb, riešenie konfliktov, zaujatie a získanie pre spoluprácu)
 • záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu

Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu

 • etiketa a netiketa v e-mailovej komunikácii, účinné pravidlá
 • pozitívny vplyv e-mailov v procese rozhodovania v tímoch, zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu)
 • riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba vhodných komunikačných kanálov, ako i voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov
 1. Asertivita prepojená s empatiou, asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu, asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v partnerstve
 • asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
 • zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • reč tela a asertívne mimo slovné správanie
 1. Negociácia, rokovacie a vyjednávacie techniky, umenie WIN : WIN
 • možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 1. Organizovanie a riadenie chodu kancelárie, komplexnosť spravovania agendy nadriadeného manažéra i svojej agendy
 • organizácia a koordinácia časového kalendára, správa kontaktov, efektívny networking
 • príprava, organizovanie a vyúčtovanie služobných ciest, pracovných stretnutí, prospešná evidencia, nastavenie si procesov v administratívnom manažmente
 1. Efektívny time management v živote i v práci – poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu,
 • SWOT – poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
 • efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list , delegovanie úloh
 • správna organizácia svojho pracovného priestoru, ako i svojho nadriadeného pracovníka
 • tipy-triky pre zefektívnenie práce v kancelárii a skvelú spoluprácu s ostatnými pracovníkmi spoločnosti
 1. Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi – profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, písanie zápisnice
  • najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“
 2. Silný rečník – Presvedčivá prezentácia idei, zásady dobrej prezentačnej techniky, eliminácia strachu, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov, ako si svoju reč skutočne užiť
 3. STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomnosti
 • Hospodárska korešpondencia
 • Hromadná korešpondencia
 1. Práca s došlou a odoslanou poštou (Správa registratúry), profesionálna práca s mailovou poštou
 2. Základy koučingu a „Self coaching“
 • poznanie a riadenie vlastných cieľov, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj
 • stanovovanie cieľov podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických krokov, efektívne napĺňanie svojich cieľov, cieľov tímu
 1. INNER GAME Zvládanie vypätej situácie, odbúravanie strachu, stresu, napätia, získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy, ako si zabezpečiť flow
 2. Ovládanie základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, profesionálne vystupovanie (Pravidlo prednosti, pravej ruky, pozdravy, vizitky a pozvánky, usádzanie hostí, dress code v zmysle príležitostí a iné)
 3. MS OFFICE – TOP techniky pre zefektívnenie práce s nástrojmi tohto kancelárskeho balíka: MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint (až po úroveň expert)
 4. Konzultácie vizážistu a štylistu, súčasťou je mini-kurz biznis a denného líčenia, vhodnej úpravy vzhľadu, farebná typológia, vedené profesionálnou vizážistkou (navrhujem pri návšteve Slovenska a Bratislavy – toto si dokážete užiť len osobne)

Následne – Fotenie biznis profilov v ateliéri, profesionálnou umeleckou fotografkou

Zadefinovaniu dĺžky vzdelávacieho procesu predchádza dôkladné zanalyzovanie požiadaviek objednávateľa a aktuálneho stavu vedomostí a zručností účastníčky tréningu, za účelom správneho namodelovania vzdelávacieho procesu.

Základné odporúčania rozsahu:

 • 3 dňový intenzívny tréning – (záujemkyňa je IT zdatná, dôraz sa kladie na soft skills, v MS Office sa orientujeme na tipy triky pre efektívnejšiu prácu s týmto kancel. balíkom)
 • 8 dňový intenzívny kurz – v školiacom stredisku, pred nástupom do zamestnania (záujemkyňa ešte nikdy v administratíve nepracovala)
 • 14 dňový intenzívny kurz – priamo na pracovisku

14 dňový intenzívny tréning počas adaptačného obdobia – vyškolenie pracovníka pre administratívnu prácu v úvodnom období prvého trimestra, s možnosťou vzdelávania priamo na pracovisku. Vzdelávaciemu programu zodpovedá 112 hodín individuálneho mentoringu a tréningu. Tento čas je možné vyčerpať v priebehu 1–2 mesiacov, nakoľko sa neodporúča širšie časové rozptýlenie. Pracovníčka, ktorá absolvuje školenie v našej spoločnosti, nadobudne za krátky čas vedomosti a schopnosti, na základe ktorých bude vedieť s ľahkosťou a sebaistotou zastávať svoju pozíciu.

Cena v sebe zahŕňa:

 • Lektorov
 • Študijné materiály (šablóny, ďalšie podklady pre samoštúdium)
 • Občerstvenie, pitný režim
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
 • 60-min koučing pre upevnenie naučeného (možnosť absolvovať do 2 mesiacov od ukončenia tréningu)

Espiral, s.r.o. | Professional Training & Coaching

Odkaz na www stránku www.espiral.sk
Podmienky prijatia

Pre absolvovanie vzdelávacieho procesu nie sú potrebné predchádzajúce skúseností v administratíve. V prípade potrieb aktívneho využívania cudzieho jazyka, táto znalosť už musí byť podľa požiadaviek naplnená(dlhodobý, systematický proces)

Rokovací jazyk a tlmočenie Slovenský, anglický
Lektor Erika Feketová, Zuzana Dranačková, Lucia Jacq, Linda Kisková Bohušová, Roman Goralko, Mary Dwyn Sumbalová, Jana Krajčovičová

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Espiral, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Priemyselná 8, 821 09, Bratislava
Kontaktné údaje tel: +421 940 628 551
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
web: www.espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Espiral – Váš partner osobnostného rozvoja a rastu

Vyzdvihujeme vysoko-individuálny a intenzívny prístup, lebo sme denno-denne svedkom, že zabezpečuje dokonalý rozvoj osobnosti, prenos vedomostí, zručností a udrží nadšenie pre pozitívne zmeny, v myslení a aktivitu v živote našich účastníkov.

Našou špecializáciou sú malé skupiny účastníkov, našich tréningov: 1–6 os, my neprednášame, my trénujeme ľudí do praxe, naše rozvojové programy si vyberajú ľudia ako benefit pre seba.

Na trhu sme od roku 2011 a neustále inovujeme, tak aby náš produkt pre našich klientov bol jedinečný, intenzívny, špecifický, so zameraním na vedomosti a zručnosti, tak ako potrebujú: na manažérske, interpersonálne a špeciálne zručnosti, administratívny manažment, ako i zamestnanecké, či osobné vzťahy, work-life balance.

Ide o rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním účinných koučovacích techník, aplikovaním cvičení a rozvojových hier, za aktívneho prepájania naučeného s praxou.

Pre našich klientov realizujeme vzdelávanie:

 • skupinovo i individuálne
 • pre firmy i záujemcov širokej verejnosti
 • rozvojové programy na objednávku i formou otvorených tréningov

1) Tréningy mäkkých a tvrdých zručností

 • Manažérske zručnosti
 • Špeciálne zručnosti
 • Administratívne zručnosti

2) Workshopy a prednášky, konferencie

 • Motivačné
 • Zážitkové

3) Koučing so špecializáciou na biznis koučing, kariérny a životný koučing

 • Koučing pre Top manažment, výkonnostný koučing
 • Motivácia v pracovnom i osobnom živote
 • Osobný rozvoj a životný štýl
 • Interpersonálne vzťahy

Neodmysliteľnou súčasťou tréningov a koučovania, je:

 • uvoľňovanie a rozvíjanie osobného potenciálu
 • starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, životnú rovnováhu
 • pochopenie tímovej dynamiky a výkonu
 • schopnosť budovať a podporovať žičlivú atmosféru ako na pracovisku, tak v súkromí
 • krásny a svieži vzhľad, profesionálne, etické vystupovanie

Metodika tréningov je zostavovaná na základe osvedčených skúseností našich profesionálnych lektorov a koučov.

Účastníci tréningov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Nastupuje sebaistota, sebavedomie, reálne zvládanie stresu a strachov. S ľahkosťou sa púšťajú do budovania vzťahov a rešpektu, podporujú férové prostredie. Nachádzajú šťastie a uspokojenie ako v práci, tak v osobnom živote.

Témy sa opierajú tak ako o výstupy z praxe a kontinuálneho vzdelávania, tak o prevratné metódy vnútornej hry Timothy Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností. Timothy Gallwey je priekopníkom aplikovanej psychológie športu a aplikovanej psychológie korporácií. Je uznávaný ako zakladateľ pojmu Coaching pred viac ako 45 rokmi.

Súčasťou sú prvky know how metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadávanejších európskych koučov jeho čias, orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.

Koučing je v súčasnej dobe najpoužívanejším nástrojom k ľudskému rozvoju a je tak, ako samostatným pilierom spoločnosti Espiral, tak pomocným nástrojom k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého účastníka individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 20 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Tréningy sú šité na mieru a organizované za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov.

Obľúbenou „jahôdkou na torte“ (môže byť aj pre Vás), je poradenstvo profesionálnej vizážistky a štylistky, kde pod drobnohľadom skúsenej odborníčky, nie len na ženskú krásu, získa účastník tréningu tie správne návyky v starostlivosti o seba. (V závere vyhotoví profesionálne biznis fotografie talentovaná fotografka.)

Najdôležitejšia zákonitosť, ktorá stojí za každým úspechom, je neustále získavanie vedomostí, zručností a skúseností. Čiže vzdelávanie sa a práca na sebe. My iniciujeme aktívne, zážitkové učenie.

Radi sa staneme sprievodcom Vášho rastu.

Poniektoré referencie našich klientov môžete vzhliadnuť TU: http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

S úctou, Erika Feketová Výkonná riaditeľka

Referencie SKYToll, a.s.
CAFFÉ MONDO, a.s.
Úrad pre verejné obstarávanie, BA
RAVEN Slovakia s.r.o.
AGROZEL DOLNÁ STREDA s.r.o.
ENVIRTUS, s.r.o
Agroris, s.r.o.
Britská Ambasáda
RHAPiS, s.r.o.
viac TU: http://www.espiral.sk/index.php?page=napisali-o-nas#tabs
KRIVAK & Co., Spoločenstvo advokátov,
Koučink Centrum, s.r.o.
CM European Power Slovakia, s. r. o. (Slovnaft)
Continental Matador Truck Tires, s. r. o.
HB REAVIS Slovakia a.s.
Asseco Solutions, a. s.
Mazda Motor Logistics Europe NV
Giesecke & Devrient Slovakia, s. r. o.
CBRE, s. r. o.
PROSANUS, a. s.
FONA Dental, s. r. o.
Akadémia-MIA s.r.o.
Poisťovňa Slovenskej Sporoteľne, a.s. VIG
Súkromná umelecká základná škola, Bratislava
SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o.
D&D International Slovakia s.r.o.
KAF FACILITY s.r.o./ Faurecia
Millennium 000, spol. s r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.
BenefitManagement s.r.o. Praha, CZ
Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
OVB ALLFINANZ, a.s. Bratislava
Vison Top, s.r.o.
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
GGE a.s.
Accenture, s.r.o.
Dometic Slovakia s.r.o.
GEOMATIX, s. r. o.
DATALAN, a.s.
BILANX Slovakia, s.r.o.
Štúdio AYA, s.r.o.
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.
Moris Slovakia s.r.o.
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
ÚPSVaR - REPAS
Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Západoslovenská energetika, a.s.
Continental Matador Rubber, s. r. o.
ITB Development a.s.
ECCO Slovakia, a.s
EXORIOR, s.r.o.
Rein IT, s.r.o.
Regional Card Processing Centre, s.r.o
Deloitte Advisory s.r.o.
Giacomini Slovakia s.r.o.
Elektroconnect s.r.o.
SVETIELKO NÁDEJE, o.z.
CEMMAC a.s.
ELEKTROROZVODY-GERGELY s.r.o.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
c2i s.r.o.
Metsa Tissue Slovakia, s.r.o.
7kraska a.s.
BM-MONT, s.r.o.
KROS a.s.
Prvá Nitrianska Jednodňová Chirurgia, s.r.o.
Karumien s.r.o.
Gynlex, s.r.o.
mediworx software solutions, a.s.
Deloitte, s.r.o.
Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Stredoslovenská energetika - distribúcia
Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.
LPS SR, š. p.
MAHLE Behr Námestovo s.r.o.
DACHSER Slovakia a.s.
VADUAL, a. s.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Superior SDI Slovakia
Unikoll s.r.o.
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kariérny rast a vzdelávací plán

top 1. ++NOVÉ++ 20 poučený prac. vyhl.508/09 Z.z ++ Kontrola a revízie el…
Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Recruiter | RACR® - Recruitment Academy® Certified Recruiter ,…
Recruitment Academy
odporúčaný rozsah 4 dni
Bratislava
top 3. Osobnostný manažment
KOPEX s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Slovensko
top 4. Riešenie konfliktov metódou win win (prednáška)
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 2 hodiny
top 5. Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie - NOVINKA
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava 1

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.093s
design: widegrafik.