Metrológia teploty a postupy kalibrácie

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
11.9 - 12.9.2018
Cena (neplatca DPH) 275 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz jezameraný na: odporové snímače teploty, termoelektrické snímače teploty, sklené teplomery a pyrometre. Záujemca si môže v jednom termíne z časových dôvodov ľubovolne vybrať len dve možnosti. Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú kalibráciu meradiel teploty. Cieľové skupiny sú metrológovia- špecialisti pre meranie teploty, zamestnanci metrologických laboratórií, vedúci metrológovia a manažéri kvality metrologických laboratórií.

Hlavný cieľ kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania. Účastník kurzu získa vedomosti o teplote ako o fyzikálnej veličine, o merateľnosti teploty, o zabezpečení jednotnosti a presnosti merania teploty, o spôsobe a metódach merania teploty, o kalibrácii jednotlivých druhov meradiel teploty kontaktným aj bezkontaktným spôsobom a vyhodnocovaní meraní vrátane výpočtu neistôt. Ďalej získa vedomosti o metrologickej terminológii a legislatíve a absolvuje laboratórne cvičenia s praktickou kalibráciou meradiel teploty.

Podrobný popis obsahovej náplne

Kurz pre odporové snímače teploty, sklené teplomery, termoelektrické snímače teploty :

 • Teplota ako fyzikálna veličina, teplotná stupnica, základné princípy merania teploty
 • Základy teórie neistôt
 • Metrologická legislatíva
 • Sklené teplomery
 • Termoelektrické snímače teploty, princíp činnosti
 • Typy termoelektrických snímačov teploty, charakteristiky, konštrukčné vyhotovenie
 • Kalibrácia termoelektrických snímačov teploty
 • Meranie teploty termoelektrickým snímačom
 • Konštrukčné vyhotovenie odporových snímačov teploty, rozdelenie podľa presnosti, etalónové a priemyselné odporové snímače teploty
 • Metrologická legislatíva pre odporové snímače teploty ako určené meradlá
 • Kalibrácia odporových snímačov teploty
 • Meranie teploty odporovým snímačom teploty
 • Praktická kalibrácia meradiel (odporové snímače teploty, sklené teplomery, termoelektrické snímače teploty)

Kurz pre sklené teplomery – nemocnice:

 • Metrologická legislatíva
 • Teplota ako fyzikálna veličina, merateľnosť teploty
 • Terminológia v metrológii teploty
 • Realizácia teplotnej stupnice, aproximácia teplotnej stupnice
 • Meranie teploty kontaktným spôsobom – charakteristika jednotlivých druhov meradiel
 • Zariadenia na kalibráciu meradiel teploty
 • Určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Kalibrácia sklených teplomerov
 • Meranie teploty skleným teplomerom
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor doc.Ing. Ďuriš, PhD., Ing. Knorová, Ing. Pavlásek, prof. Palenčár

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Skúšobníctvo a metrológia

top 1. Metalografická analýza materiálov
AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica
top 2. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov
Slovenský metrologický ústav
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 3. Mechanické skúšky
AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica
top 4. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla
Slovenský metrologický ústav
odporúčaný rozsah 24 hodín
Bratislava
top 5. Meranie a hodnotenie tvrdostí
AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.064s
design: widegrafik.