Nezlomná sila motivácie a seba-motivácie, stres manažment (2 DNI)

Kurz organizuje spoločnosť: Espiral, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
27.2 - 28.2.2018 (Max 6 účastníkov)
27.3 - 28.3.2018 (Max 6 účastníkov)
Cena (neplatca DPH) 360 €
Poznámka k cene Cena individuálneho tréningu One to One: 540,- €
Miesto konania kurzu Priemyselná 8, 821 09, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 2 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Erika Feketová
mobil: +421 940 628 551
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Existujúci a budúci:

 • Ktokoľvek, kto má chuť a záujem sa rozvíjať
 • Všeobecne ľudia v riadení ľudí, či vlastných projektov
 • Riaditelia
 • Manažéri
 • Tím lídri

Napísali o nás: http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Hlavný cieľ kurzu

Dovoľte nám ponúknuť Vám, vysoko intenzívny 2-dňový tréning, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním rozvojových hier a účinných koučovacích techník.

CIEĽ:

 • Seba-motivácia a účinná motivácia členov tímu – doplnenie a zdokonalenie nástrojov
 • Motivovať, inšpirovať, nabudiť k podporujúcej medziľudskej komunikácii, k rozvoju a tvorivosti
 • Práca so zmenou, flexibilita – nebojovať so zmenami, pristupovanie k zmenám s väčšou ľahkosťou – eliminácia stresu
 • Získanie stability a načerpanie ideálneho pracovného elánu a efektívneho výkonu
 • Cez nové poznanie nahliadať na možnosti, ktoré vidím pri svojej práci, práci s tímom, vo vzťahoch všeobecne

Forma vzdelávania:

 • prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia
 • koučovací prístup

Súčasťou tréningu sú špeciálne cvičenia, úlohy, testy a iné zadania.

Rozsah:

 • 9:00 – 17:00hod (2 dni)
 • 4–6 os. v tréningu maximálne

Miesto konania:

 • Tréningová miestnosť spol. Espiral, Priemyselná 8, Bratislava (možnosť tréning realizovať u objednávateľa)
Podrobný popis obsahovej náplne

Motivácia a seba-motivácia, účinná motivácia členov tímu

 • Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení a zdokonalenie spätnej väzby
 • Charizma prirodzeného lídra – viac vplyvu, viac úspechu
 • Autenticita, komunikácia vyspelo, ľudskosť a profesionalita, ohľaduplnosť v práci
 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, seba/motivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
 • Budovanie happy team-u, motivácia členov tímu, členov rodiny
 • Ako zabezpečiť a udržať dobrú atmosféru na pracovisku

Mirroring a časté bariéry budované chybami prvotného vnímania

 • Deformácia 4 kľúčových rovín: Vnímanie – Reakcia – Výsledky – – Sebaposudzovanie
 • Sebadôvera (dôvera) – sebaúcta (úcta)
 • Sebavedomie a hodnotový systém (z čoho pramenia pocity menej cennosti a čo s nimi?) + tímové role
 • Sebareflexia a autenticita + angažovanosť
 • Súdenie a očakávania + morálka
 • Hnev a smútok, sila odpustenia

Stress management – (tipy – triky) a práca so zmenou – ako zvládať stres, nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky vedúce k vyrovnanosti, väčšiemu pokoju a spokojnosti

 • Zvládanie vypätej situácie, odbúravanie strachu, stresu, napätia, získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy, ako si zabezpečiť flow
 • Ovládnutie stresu – sila zamerania, klamstvá, čo mi berú energiu – ako ich identifikovať a odstrániť (Ako si udržím na ceste pokoj)
 • Vnútorné a vonkajšie zdroje stresu a ich riešenia – vonkajšie a vnútorné hranice, prevrátené hranice, ako ustáť tlak, ako stres premenovať a premeniť vo svoj prospech
 • INNER game – Flow, či vnútorný dialóg a ako využívať všímavosť, byť TU a TERAZ
 • Mať seba pod kontrolou, vnútornú pohodu a pozitívne vyžarovanie

Self/coaching, využívanie koučovacieho princípu ako pre vlastnú motiváciu, tak motiváciu členov tímu, pre jasnosť a realizovateľnosť cieľov

 • Koučovanie ako štýl vedenia, motivácie a tvorivej spolupráce s ľuďmi
 • Vytváranie pulzujúcich, vibrujúcich a úspešných stratégií, preberanie iniciatívy, rozvoj a realizácia stratégií, uskutočňovanie plánov, za preberania plnej zodpovednosti
 • Stanovovanie cieľov (pomenovávanie úloh, aby boli splniteľné) podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW, pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických krokov
 • Poznanie a riadenie vlastných cieľov, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj
 • Sebarozvoj sebakoučovacím prístupom – hľadanie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré rieši jednotlivec sám
 • Odstraňovanie vonkajších i vnútorných bariér, prekážok, ktoré bránia v postupe vpred za svojimi cieľmi a predstavami
 • Manažérska technika – Plánovanie cieľov v 3 rovinách: Výsledky /ciele – Aktivity – Zdroje
 • Častá zámena, prenesenie pozornosti : Aktivity vz. Výsledky/ciele
 • Najlepšie riešenia sú tie „Vaše“ – maximálne využívanie cenného potenciálu, ktorý má každý v sebe, využívať naplno a ďalej s ním pracovať

Pozitívny prístup k zmenám, práca so zmenou

 • Efektívne riadenie zmien, s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority
 • Prokrastinácia – najväčší nepriateľ produktivity
 • Koleso rovnováhy, Pyramída hodnôt, Disneyho model, a iné
 • Nenechajme na seba hádzať opice iných, motivujme ich k zodpovednosti – jeden zo základov efektívneho leadership-u
 • Pozitívny prístup k zmenám, flexibilita – nebojovať so zmenami ale pracovať so zmenou, cez: Budovanie, Prebúdzanie, – Rozvíjanie, Eliminovanie, Trénovanie, Posilňovanie
 • Voľnočasové aktivity – zdroje radosti a šťastia
 • Práca so zmenou v 4 krokoch – motivácia k zmenám

Témy sa opierajú tak ako o výstupy z praxe a kontinuálneho vzdelávania, tak o prevratné metódy vnútornej hry Timothy Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností. Timothy Gallwey je priekopníkom aplikovanej psychológie športu a aplikovanej psychológie korporácií. Je uznávaný ako zakladateľ pojmu Coaching pred viac ako 45 rokmi. Koučing je v súčasnej dobe najpoužívanejším nástrojom k ľudskému rozvoju. Súčasťou sú prvky know how metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – ktorý bol jedným z najvyhľadávanejších európskych koučov, orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.

Pri rozvojových programoch šitých na mieru, je možné nakombinovať rôzne ďalšie témy, pri niektorých témach môže byť užitočné ísť viac do hĺbky, pracovať s detailom, prípadne skombinovať viac tém a vybrať to, čo je top dôležité . Ďalšie moduly a tematické cely: http://www.espiral.sk/osobnostny-rozvoj/

Špeciálne hry, cvičenia, úlohy:

 • uvoľnia atmosféru, roztopia lady
 • rozpohybujú energiu v účastníkoch
 • posilnia schopnosť prirodzenej empatie, tolerancie, verbálnej i neverbálnej komunikácie
 • posilnia vzájomnú úctu, podporu, dôveru a sebadôveru
 • ponúknu priestor na riešenie úloh, problémov, spoluprácu, zvládnuť telesnú prítomnosť
 • budú slúžiť pre porozumenie užitočnosti tímového ducha, budovanie dobrej atmosféry a proaktivity na pracovisku

S ľahkosťou vieme prispôsobiť témy i obsah tréningu priamo v procese, v závislosti od aktuálnych potrieb, situácie, dynamiky skupiny.

Súčasť obsahu a metodiky motivačno-rozvojového tréningu:

 • Hranie rozvojových hier, v kontexte s témami
 • Motivačné videá (podľa času)
 • Tipy-triky, účinné techniky pre riadenie a sebariadenie
 • Jedinečnosť, talenty, hodnoty, učenie sa, smerovanie

V tíme (malých, náhodne vybudovaných skupinkách) sa rozdelia úlohy, účastníci si naplánujú stratégie, vymieňajú informácie a popri tom sa skutočne dobre bavia. Práve vtedy prichádza k uvedomeniu mnohého, rozvoju a upevneniu určitých zručností, ale i kompetencií. Po zrealizovaní úlohy a následnej diskusii, kedy prepojíme celú úlohu-hru s realitou v praxi, je priestor na hľadanie a prepájanie spoločných paralel.

Analýza aktivít zameraná napr. na:

 • Kreativitu, inovatívny proces, presadenie inovatívnych nápadov
 • Ambície, orientáciu na cieľ
 • Riešenie tvorivých napätí v tíme
 • Tímové role

Výstupy a hodnotenia zo strany ľudí, s ohľadom na:

 • Informáciu
 • Emóciu – zážitok
 • Myšlienku – nápady
 • Konanie – praktické využitie zisteného v praxi

Cena v sebe zahŕňa:

 • Lektora
 • Študijné materiály
 • Občerstvenie, pitný režim
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
Odkaz na www stránku www.espiral.sk
Typ a platnosť osvedčenia Certifikát - osvedčenie o absolvovaní tréningu
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Espiral, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Priemyselná 8, 821 09, Bratislava
Kontaktné údaje tel: +421 940 628 551
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
web: www.espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Espiral – Váš partner osobnostného rozvoja a rastu

Vyzdvihujeme vysoko-individuálny a intenzívny prístup, lebo sme denno-denne svedkom, že zabezpečuje dokonalý rozvoj osobnosti, prenos vedomostí, zručností a udrží nadšenie pre pozitívne zmeny, v myslení a aktivitu v živote našich účastníkov.

Našou špecializáciou sú malé skupiny účastníkov, našich tréningov: 1–6 os, my neprednášame, my trénujeme ľudí do praxe, naše rozvojové programy si vyberajú ľudia ako benefit pre seba.

Na trhu sme od roku 2011 a neustále inovujeme, tak aby náš produkt pre našich klientov bol jedinečný, intenzívny, špecifický, so zameraním na vedomosti a zručnosti, tak ako potrebujú: na manažérske, interpersonálne a špeciálne zručnosti, administratívny manažment, ako i zamestnanecké, či osobné vzťahy, work-life balance.

Ide o rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním účinných koučovacích techník, aplikovaním cvičení a rozvojových hier, za aktívneho prepájania naučeného s praxou.

Pre našich klientov realizujeme vzdelávanie:

 • skupinovo i individuálne
 • pre firmy i záujemcov širokej verejnosti
 • rozvojové programy na objednávku i formou otvorených tréningov

1) Tréningy mäkkých a tvrdých zručností

 • Manažérske zručnosti
 • Špeciálne zručnosti
 • Administratívne zručnosti

2) Workshopy a prednášky, konferencie

 • Motivačné
 • Zážitkové

3) Koučing so špecializáciou na biznis koučing, kariérny a životný koučing

 • Koučing pre Top manažment, výkonnostný koučing
 • Motivácia v pracovnom i osobnom živote
 • Osobný rozvoj a životný štýl
 • Interpersonálne vzťahy

Neodmysliteľnou súčasťou tréningov a koučovania, je:

 • uvoľňovanie a rozvíjanie osobného potenciálu
 • starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, životnú rovnováhu
 • pochopenie tímovej dynamiky a výkonu
 • schopnosť budovať a podporovať žičlivú atmosféru ako na pracovisku, tak v súkromí
 • krásny a svieži vzhľad, profesionálne, etické vystupovanie

Metodika tréningov je zostavovaná na základe osvedčených skúseností našich profesionálnych lektorov a koučov.

Účastníci tréningov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Nastupuje sebaistota, sebavedomie, reálne zvládanie stresu a strachov. S ľahkosťou sa púšťajú do budovania vzťahov a rešpektu, podporujú férové prostredie. Nachádzajú šťastie a uspokojenie ako v práci, tak v osobnom živote.

Témy sa opierajú tak ako o výstupy z praxe a kontinuálneho vzdelávania, tak o prevratné metódy vnútornej hry Timothy Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností. Timothy Gallwey je priekopníkom aplikovanej psychológie športu a aplikovanej psychológie korporácií. Je uznávaný ako zakladateľ pojmu Coaching pred viac ako 45 rokmi.

Súčasťou sú prvky know how metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadávanejších európskych koučov jeho čias, orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.

Koučing je v súčasnej dobe najpoužívanejším nástrojom k ľudskému rozvoju a je tak, ako samostatným pilierom spoločnosti Espiral, tak pomocným nástrojom k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého účastníka individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 20 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Tréningy sú šité na mieru a organizované za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov.

Obľúbenou „jahôdkou na torte“ (môže byť aj pre Vás), je poradenstvo profesionálnej vizážistky a štylistky, kde pod drobnohľadom skúsenej odborníčky, nie len na ženskú krásu, získa účastník tréningu tie správne návyky v starostlivosti o seba. (V závere vyhotoví profesionálne biznis fotografie talentovaná fotografka.)

Najdôležitejšia zákonitosť, ktorá stojí za každým úspechom, je neustále získavanie vedomostí, zručností a skúseností. Čiže vzdelávanie sa a práca na sebe. My iniciujeme aktívne, zážitkové učenie.

Radi sa staneme sprievodcom Vášho rastu.

Poniektoré referencie našich klientov môžete vzhliadnuť TU: http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

S úctou, Erika Feketová Výkonná riaditeľka

Referencie SKYToll, a.s.
CAFFÉ MONDO, a.s.
Úrad pre verejné obstarávanie, BA
RAVEN Slovakia s.r.o.
AGROZEL DOLNÁ STREDA s.r.o.
ENVIRTUS, s.r.o
Agroris, s.r.o.
Britská Ambasáda
RHAPiS, s.r.o.
viac TU: http://www.espiral.sk/index.php?page=napisali-o-nas#tabs
KRIVAK & Co., Spoločenstvo advokátov,
Koučink Centrum, s.r.o.
CM European Power Slovakia, s. r. o. (Slovnaft)
Continental Matador Truck Tires, s. r. o.
HB REAVIS Slovakia a.s.
Asseco Solutions, a. s.
Mazda Motor Logistics Europe NV
Giesecke & Devrient Slovakia, s. r. o.
CBRE, s. r. o.
PROSANUS, a. s.
FONA Dental, s. r. o.
Akadémia-MIA s.r.o.
Poisťovňa Slovenskej Sporoteľne, a.s. VIG
Súkromná umelecká základná škola, Bratislava
SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o.
D&D International Slovakia s.r.o.
KAF FACILITY s.r.o./ Faurecia
Millennium 000, spol. s r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.
BenefitManagement s.r.o. Praha, CZ
Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
OVB ALLFINANZ, a.s. Bratislava
Vison Top, s.r.o.
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
GGE a.s.
Accenture, s.r.o.
Dometic Slovakia s.r.o.
GEOMATIX, s. r. o.
DATALAN, a.s.
BILANX Slovakia, s.r.o.
Štúdio AYA, s.r.o.
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.
Moris Slovakia s.r.o.
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
ÚPSVaR - REPAS
Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Západoslovenská energetika, a.s.
Continental Matador Rubber, s. r. o.
ITB Development a.s.
ECCO Slovakia, a.s
EXORIOR, s.r.o.
Rein IT, s.r.o.
Regional Card Processing Centre, s.r.o
Deloitte Advisory s.r.o.
Giacomini Slovakia s.r.o.
Elektroconnect s.r.o.
SVETIELKO NÁDEJE, o.z.
CEMMAC a.s.
ELEKTROROZVODY-GERGELY s.r.o.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
c2i s.r.o.
Metsa Tissue Slovakia, s.r.o.
7kraska a.s.
BM-MONT, s.r.o.
KROS a.s.
Prvá Nitrianska Jednodňová Chirurgia, s.r.o.
Karumien s.r.o.
Gynlex, s.r.o.
mediworx software solutions, a.s.
Deloitte, s.r.o.
Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Stredoslovenská energetika - distribúcia
Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.
LPS SR, š. p.
MAHLE Behr Námestovo s.r.o.
DACHSER Slovakia a.s.
VADUAL, a. s.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Superior SDI Slovakia
Unikoll s.r.o.
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Vedenie ľudí

super 1. Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 2. Transformačný líder - Tréning s koučingom pre majiteľov firiem…
Mgr.Dagmar Weissabelová - LOTUS AROMAWELLNESS
odporúčaný rozsah 2 dni
top 3. Effective management of the sales team
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko
top 4. Vyjadrenie uznania ako mocný motivačný nástroj
RS Management s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Stres - kamarát alebo nepriateľ?
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 2 hodiny

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.088s
design: widegrafik.