EKONOMIKA PRE NEFINANČNÝCH MANAŽÉROV

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu Pečnianska 3, 851 01, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou – finančným analytikom  a podnikateľom, ktorí sa zaoberajú posudzovaním zdravia firmy, monitorovaním ukazovateľov a ich využívaním pri riadení firmy.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

Podrobný popis obsahovej náplne

Podstata podnikania:

 • Ciele firmy – stratégia,
 • Maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
 • Životný cyklus firmy
 • Prevádzkový cyklus

Podnikateľský zámer:

 • Zjednodušená stratégia firmy
 • Cenová politika

Účtovné výkazy – základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy:

 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow
 • Logické väzby medzi účtovnými výkazmi

Finančná analýza a základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:

 • Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti
 • Sústava finančných ukazovateľov – ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadlženosti a ich interpretácia
 • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov

Finančná pozícia firmy:

 • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy
 • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti

Riešenie a ekonomická interpretácia prípadovej štúdie:

 • Silné a slabé stránky ekonomického vývoja firmy (SWOT analýza)
 • Hodnotenie bonity firmy
 • Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančná analýza

top 1. Finančná analýza podniku
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava
top 2. Analýza účtovných výkazov
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 3. DAŇOVÉ RIZIKÁ FIRMY
Centrum vzdelávania Sapience
odporúčaný rozsah 8 hodín
top 4. DAŇOVÁ PREVENCIA v príkladoch praxe
Centrum vzdelávania Sapience
odporúčaný rozsah 8 hodín
top 5. Finančný controlling v praxi
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.077s
design: widegrafik.