EKONOMIKA PRE NEFINANČNÝCH MANAŽÉROV

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu Pečnianska 3, 851 01, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou – finančným analytikom  a podnikateľom, ktorí sa zaoberajú posudzovaním zdravia firmy, monitorovaním ukazovateľov a ich využívaním pri riadení firmy.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

Podrobný popis obsahovej náplne

Podstata podnikania:

 • Ciele firmy – stratégia,
 • Maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
 • Životný cyklus firmy
 • Prevádzkový cyklus

Podnikateľský zámer:

 • Zjednodušená stratégia firmy
 • Cenová politika

Účtovné výkazy – základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy:

 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow
 • Logické väzby medzi účtovnými výkazmi

Finančná analýza a základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:

 • Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti
 • Sústava finančných ukazovateľov – ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadlženosti a ich interpretácia
 • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov

Finančná pozícia firmy:

 • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy
 • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti

Riešenie a ekonomická interpretácia prípadovej štúdie:

 • Silné a slabé stránky ekonomického vývoja firmy (SWOT analýza)
 • Hodnotenie bonity firmy
 • Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančná analýza

top 1. Financial Analysis
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko
top 2. Nákladový controlling v praxi
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava
top 3. FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY
Statis, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava Dúbravka
top 4. EXCEL - ŠPECIÁL PRE CONTROLLING (EXCEL NIELEN PRE CONTROLLEROV A…
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 5. OPERATÍVNY A PROCESNÝ CONTROLLING
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.116s
design: widegrafik.