Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky

Kurz organizuje spoločnosť: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 65 €
Cena s 20% DPH 78 €
Poznámka k cene cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed
Miesto konania kurzu Hotel Saffron, Školská 5, 811 07 , Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Mária Puškárová
tel: +421 905 848734
mobil: +421 70 53 888
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Hlavný cieľ kurzu

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016 prináša so sebou veľa zmien, ktoré sa musia aplikovať už pri podaní daňového priznania za rok 2015. Tieto zmeny, ale aj mnohé iné pripočítateľné a odpočítateľné položky budú riešené a preberané na našom školení na konkrétnom príklade pri vyplnení daňového priznania za rok 2015. Okrem toho vám lektor poskytne informácie ohľadne účtovnej závierky, ktoré sú dôležité pre splnenie si zákonných povinností (lehoty, vzory…)

Podrobný popis obsahovej náplne

Informácie k podaniu a zostaveniu účtovnej závierky a zadefinovanie veľkostných kritérií pre účtovné jednotky (vplyv na zostavenie účtovnej závierky)

 • Čo je súčasťou účtovnej závierky
 • Zadefinovanie zostavenia a schválenia účtovnej závierky
 • Veľkostné kritériá účtovnej jednotky a ich výpočet
 • Zmeny v určení lehoty pri schválenej účtovnej závierke
 • Lehoty na podanie účtovnej závierky a zverejnenie v registri účtovných závierok
 • Prepojenosť účtovnej závierky so zákonom o dani z príjmov, zadefinovanie zdaňovacieho obdobia a lehoty na podanie DP (lehoty platné aj pre účtovnú závierku)
 • Zadefinovanie osoby, ktorá je povinná podať DP
 • Komplexný príklad na riešenie vyplnenia daňového priznania za rok 2015
 • Riešenie problematiky nedaňových výdavkov a limitovaných daňových výdavkov ako luxusné motorové vozidlá, limitované nájomné, predaj hmotného majetku, členské príspevky, reklamné predmety, likvidácia tovaru, pohonné látky, daň z pridanej hodnoty, vymáhanie pohľadávok
 • Úprava základu dane v daňovom priznaní
 • Zmluvné pokuty a úroky z omeškania účtované do konca roku 2014 a v roku 2015 a vplyv v daňovom priznaní v roku 2015
 • Záväzky po splatnosti a dosah na základ dane
 • Opravné položky vrátane príslušenstva a rezervy
 • Opravy chýb minulých účtovných období a dosah na základ dane
 • Iné položky upravujúce základ dane podľa § 17 (napr. príjmy podliehajúce zrážkovej dani, konto pracovného času, kurzové rozdiely, príjmy podliehajúce zrážkovej dani, výdavky daňovo uznané až po zaplatení ako nájomné, účtovné služby, právne služby, normy, certifikáty)
 • Uplatnenie odpisov v daňovom priznaní
 • Úroky ako daňový výdavok v prípade poskytnutia od závislých osôb
 • Metóda zápočtu a vyňatia pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí
 • Uplatnenie daňovej straty a vyplnenie v daňovom priznaní
 • Výpočet daňovej licencie a zadefinovanie podmienok daňovej licencie
 • Započítanie daňovej licencie
 • Určenie daňovej povinnosti na účely výpočtu preddavkov na daň z príjmov
 • Závislé osoby v tuzemsku a vyplnenie informácií v daňovom priznaní
 • Asignačná daň pre neziskové organizácie

HARMONOGRAM: 8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia 9.00 – 11.00 prednáška 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Odkaz na www stránku www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickych-osob-za-rok-2015…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti Martina Rázusa 23A , 01001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 7053 888
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá vo svete publikovania odborných informácií pôsobí viac ako 20 rokov. Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká z produktovej rady PP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je i písomné a telefonické odborné poradenstvo pre našich zákazníkov, riešenia ich konkrétnych potrieb a problémov prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

Vďaka kvalite poskytovaných služieb a schopnosti pružne realizovať svoje zákazky je vydavateľstvo Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Sledujeme trendy digitalizácie v našom odvetví podnikania a dlhodobo sa výrazne orientujeme na elektronickú formu publikovania informácií. Na trhu úspešne prevádzkujeme v rámci vydavateľského domu PP významné webové portály: www.epi.sk – on-line ekonomický a právny systém, www.vssr.sk – on-line komplexné informácie pre verejnú správu, ktoré sú jedinečné v celoeurópskom meradle na základe spojenia technológie na báze Verity v kombinácii s detailným štruktúrovaním a vzájomným prepojením dát.

Počúvame svojich zákazníkov a vnímame ich potreby. Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať manažérov, informovať ich o nových trendoch v riadení, podnikaní, marketingu a obchode.

Od svojho vzniku v roku 1997 podporujeme Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred milujúcej rodiny.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Daň z príjmu PO

super 1. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve-Ing.Tužinský
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 2. Daň z príjmov, DPH, účtovníctvo, Daňový poriadok-novely 2016,2017-4…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 3. Daňové priznanie FO za 2016+novely od 1.1.2017- Ing.Acsová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 4. Daňové priznanie PO za 2016+novely od 1.1.2017- Ing.Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 5. DPH-novely 2016, 2017-Ing. Ľ.Kožíková
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.113s
design: widegrafik.