Interný audítor podľa normy ISO 14001:2015

Kurz organizuje spoločnosť: VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 190 €
Cena s 20% DPH 228 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, študijné materiály, osvedčenie
Miesto konania kurzu Letná 27, 04001, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Slávka Skurkaiová
mobil: +421949050719
e-mail: training@vincotte.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov, ktorí sa chystajú zaviesť, udržiavať, zlepšovať v spoločnosti systém riadenia životného prostredia podľa normy ISO 14001.

Hlavný cieľ kurzu

Prvý deň kurzu je zameraný na výklad požiadaviek novej revízie normy ISO 14001:2015 a prehľad aktuálnej legislatívy SR týkajúcej sa životného prostredia. Druhý deň bude venovaný interným auditom v zmysle normy STN ISO 19011:2012. V priebehu kurzu bude lektor používať výklad s praktickými príkladmi, praktické cvičenia, prípadové štúdie, pre lepšie pochopenie problematiky. Kurz bude zakončený záverečným testom na overenie vedomostí získaných počas kurzu. Je možnosť absolvovať iba prvý deň kurzu – vhodné na oboznámenie sa s požiadavkami normy, systémom riadenia životného prostredia, jeho zavedenie, udržiavanie, zlepšovanie. Absolvovanie celého kurzu je ukončené osvedčením interného audítora podľa ISO 14001:2015.

Podrobný popis obsahovej náplne

1.deň

 • Úvod kurzu, systém riadenia životného prostredia v zmysle normy ISO 14001:2015.
 • Procesy organizácie, procesný prístup podľa ISO 14001:2015.
 • Prehľad existujúcich noriem rady ISO 14000.
 • Predmet, termíny a definície podľa novej revízie normy.
 • Súvislosti v organizácii – porozumenie organizácie a súvislosti v nej, porozumenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán, rozsah systému riadenia životného prostredia.
 • Vedúce postavenie – záväzok, environmentálna politika, roly, zodpovednosť a právomoci.
 • Plánovanie – činnosti na ošetrenie rizík a príležitosti, environmentálne aspekty, požiadavky, plánovanie opatrení, environmentálne ciele, plánovanie činností na dosiahnutie environmentálnych cieľov.
 • Podpora – zdroje, kompetencie, povedomie, komunikácia, interná komunikácia, externá komunikácia, dokumentovaná informácia – vytvorenie, riadenie.
 • Plánovanie a riadenie prevádzky, havarijná pripravenosť a odozva.

  Hodnotenie výkonnosti – monitorovanie, meranie, analýzy a vyhodnotenie, hodnotenie dodržiavania požiadaviek, interný audit, program interného auditu, preskúmanie manažmentom.

 • Zlepšovanie, nezhoda a nápravná činnosť, kontinuálne zlepšovanie.
 • Praktické cvičenia, testy.
 • Požiadavky – väzba legislatívnych požiadaviek na systém, iné požiadavky.
 • Prehľad legislatívy SR z oblasti životného prostredia.

2.deň

 • Úvod do interného auditu – požiadavky na interného audítora, úloha interného audítora.
 • Návod na auditovanie systémov manažérstva podľa STN ISO 19011:2012.
 • Interný audit – plánovanie, vedenie auditu, nezhoda, nápravné opatrenie, správa z auditu, následná činnosť.
 • Príprava checklistu – príklad kontrolného zoznamu otázok na audit.
 • Praktické cvičenia, prípadové štúdie.
 • Záverečný test, vyhodnotenie a záver kurzu.
Odkaz na www stránku www.vincotte.sk
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Lektor Ing. Nataša Vjesztová

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Letná 27, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: +421 948 034 135
e-mail: vincotte@vincotte.sk
web: www.vincotte.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné

super 1. SPC I - Štatistické metódy riadenia procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava
top 2. 7 pokročilých nástrojov zlepšovania kvality
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica
top 3. 3 metodiky - APQP, PPAP a FMEA
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica
top 4. Tréning trénerov
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Žilina
top 5. Požiadavky novej normy IATF 16949:2016 - workshop
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.066s
design: widegrafik.