„Nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy“

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 95 €
Cena s 20% DPH 114 €
Miesto konania kurzu Jašíkova 6, 821 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Lucia Horňáková
tel: + 421 2 48291271
mobil: + 42 903580 019
fax: + 421 2 48291266
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Školenie je vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za plnenie povinností podľa zákona o odpadoch, za riadenie činností v oblasti odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi, za budovanie alebo prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva v organizácii alebo pre tých, ktorí sú/budú audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14 001.

Hlavný cieľ kurzu
 • poskytnúť prehľad novej právnej úpravy pre oblasť odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi – podľa zákona č. 79/2015 Z.z. a poukázať na zmeny oproti požiadavkám zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
 • poskytnúť prehľad predmetu a obsahu vykonávacích predpisov k novému zákonu o odpadoch,
 • poskytnúť vzory dokumentovaných postupov, záznamov pre riadenie činností pôvodcu odpadu v priemyselnom podniku vo väzbe na požiadavky zákona o odpadoch a normy EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva (SEM).
Podrobný popis obsahovej náplne
 • Zámery, ciele nového zákona o odpadoch
 • Právna úprava podľa zákona o odpadoch:
  • základné a nové pojmy,
  • programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
  • povinnosti právnických osôb a fyzických osôb,
  • rozšírená zodpovednosť výrobcov,
  • nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
  • nakladanie s komunálnym odpadom,
  • cezhraničný pohyb odpadov,
  • administratívne nástroje,
  • informačný systém odpadového hospodárstva,
  • pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
  • zodpovednosť za porušenie povinností,
  • činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku,
  • prechodné a záverečné ustanovenia.
 • Predmet a obsah nových vykonávacích vyhlášok MŽP SR k zákonu č. 79/20015 o odpadoch:
  • vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
  • vyhláška MŽP SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  • vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrokov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
  • vyhláška MŽP SR o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
  • vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
  • vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
  • výnos MŽP SR o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania
Lektor Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. PM II - Projektový manažment II
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
super 2. Kurz Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 4 dni
Piešťany
super 3. Moderovanie workshopov riešenia problémov a zlepšovania procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 4. Interný audítor SMK pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 …
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 5. Riadenie projektov podľa VDA
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Piešťany

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.085s
design: widegrafik.