„Nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy“

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 95 €
Cena s 20% DPH 114 €
Miesto konania kurzu Jašíkova 6, 821 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Lucia Horňáková
tel: + 421 2 48291271
mobil: + 42 903580 019
fax: + 421 2 48291266
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Školenie je vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za plnenie povinností podľa zákona o odpadoch, za riadenie činností v oblasti odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi, za budovanie alebo prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva v organizácii alebo pre tých, ktorí sú/budú audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14 001.

Hlavný cieľ kurzu
 • poskytnúť prehľad novej právnej úpravy pre oblasť odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi – podľa zákona č. 79/2015 Z.z. a poukázať na zmeny oproti požiadavkám zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
 • poskytnúť prehľad predmetu a obsahu vykonávacích predpisov k novému zákonu o odpadoch,
 • poskytnúť vzory dokumentovaných postupov, záznamov pre riadenie činností pôvodcu odpadu v priemyselnom podniku vo väzbe na požiadavky zákona o odpadoch a normy EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva (SEM).
Podrobný popis obsahovej náplne
 • Zámery, ciele nového zákona o odpadoch
 • Právna úprava podľa zákona o odpadoch:
  • základné a nové pojmy,
  • programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
  • povinnosti právnických osôb a fyzických osôb,
  • rozšírená zodpovednosť výrobcov,
  • nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
  • nakladanie s komunálnym odpadom,
  • cezhraničný pohyb odpadov,
  • administratívne nástroje,
  • informačný systém odpadového hospodárstva,
  • pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
  • zodpovednosť za porušenie povinností,
  • činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku,
  • prechodné a záverečné ustanovenia.
 • Predmet a obsah nových vykonávacích vyhlášok MŽP SR k zákonu č. 79/20015 o odpadoch:
  • vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
  • vyhláška MŽP SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  • vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrokov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
  • vyhláška MŽP SR o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
  • vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
  • vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
  • výnos MŽP SR o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania
Lektor Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. SPC I - Štatistické metódy riadenia procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava
top 2. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave
Slovenský metrologický ústav
odporúčaný rozsah 16 hodín
Bratislava
top 3. Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Nitra
top 4. Interný audit systému kvality laboratória podľa EN ISO/IEC 17025:2005
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Nitra
top 5. Six Sigma Green Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 80 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.089s
design: widegrafik.