INCOTERMS 2010 - doložky v medzinárodnom obchode

Kurz organizuje spoločnosť: C&D Services s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
19.12.2017 (Trnava)
Cena bez DPH 120 €
Cena s 20% DPH 144 €
Miesto konania kurzu Starohájska 9/B (1. poschodie), 917 01, Trnava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel: +421 905 172872
mobil: +421 905 172872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, bpracovníkov logistiky, špedičných spoločností, disponentov. Je určený pre tých, ktorí potrebujú získať potrebný prehľad a orientáciu vo využívaní doložiek pri uzatváraní kontraktov, obchodných zmlúv, prepravných a prepravno-obstarávateľských zmlúv. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Hlavný cieľ kurzu

Odborný seminár venovaný používaniu medzinárodných obchodných doložiek (International Commercial Terms) v praxi podľa pravidiel a štandardov Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v Paríži. Začali sa v praxi aplikovať 1.1.2011. Uľahčujú využitím štandardov prechod nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho vďaka prehľadnej úprave Dozviete sa o nich pútavou formou a kedykoľvek máte možnosť si overiť jednoduchým spôsobom uplatnenie na konkrétnu transakciu. Jasná doložka dohodnutá pri uzatvorení obchodnej transakcie šetrí náklady, eliminuje riziká a dá rámec obchodnej transakcii. Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom podrobné informácie potrebné pri uzatváraní obchodov a realizácií obchodných transakcií pri nákupe a predaji a preprave svojich produktov. Dozviete sa presné definovanie podmienok obchodu, kto a kedy znáša náklady na dopravu , poistenie tovaru a škody za poškodenie počas prepravy, podmienky realizácie obchodu z pohľadu práv a povinností zmluvných strán, štandardy Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.

Podrobný popis obsahovej náplne

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok

 • čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi
 • rozdelenie doložiek, podľa skupín a druhu dopravy
 • výklad doložiek s príkladmi z praxe
 • rozdiely INCOTERMS 2000 / INCOTERMS 2010, nové doložky a ich používanie
 • povinnosti predávajúceho a kupujúceho u každej doložky
 • zodpovednosť za dodanie a prevzatie tovaru
 • dodacie lehoty pre zmluvné strany
 • prechod vlastníckych práv k tovaru
 • miesto prechodu nákladov na dopravu a prechodu rizika
 • určenie zodpovednosti za stratu, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru počas prepravy
 • vplyv doložiek na clo a DPH
 • vplyv doložiek na realizáciu obchodu od jeho uzavretia cez dopravu až po dodanie tovaru
Odkaz na www stránku www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/
Podmienky prijatia

Základná znalosť logistických procesov a fungovania medzinárodného obchodu

Typ a platnosť osvedčenia celoštátna
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - colný špecialista, Bc. Igor Lebiedzik - expert na colnú oblasť

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť C&D Services s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Starohájska 9/B, 91701, Trnava
Kontaktné údaje tel: +421 905 172872
fax: neuvedený
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk
web: http://www.cdservices.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poskytujeme COLNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO pre colnú problematiku a spotrebné dane. Realizujeme odborné semináre, školenia, kurzy, tréningy. Cez colné a daňové poradenstvo poskytujeme servis, podporu a prinášame RIEŠENIE PRE VÁS. Za týmto účelom aplikujeme colný audit, presne analyzujeme jestvujúci stav. Navrhneme opatrenia k optimalizácií. Klienta zastúpime pred orgánmi Finančnej správy. Podrobnejší opis nájdete pri ponuke COLNÝ AUDIT.

Získame pre Vašu spoločnosť AEO CERTIFIKÁT. Zrealizujeme colný audit k získaniu osvedčenia AEO. Držiteľ je spoľahlivým a prevereným partnerom pre colné orgány členských štátov Európskej únie. Takéto postavenie má tiež v krajinách, s ktorými má EÚ podpísané dohody o výmene údajov. Viac pri ponuke AEO certifikácia.

SPOTREBNÉ DANE sú špecifická časť colného a daňového poradenstva. Správcom dane (rozumej spotrebnej dane) sú colné orgány. Daňový audit je súčasťou colného a daňového poradenstva. Analyzuje systém pri správe spotrebných daní, dodržiavanie stanovených postupov, legislatívy a úkonov. Odhalíme rezervy, navrhneme opatrenia, nastavíme a optimalizujeme systém klienta. Predídete porušeniam colných a daňových predpisov a postihom.

ZASTÚPENIE klienta v konaniach pred orgánmi Finančnej správy je súčasť colného a daňového poradenstva. Poznáme prostredie, legislatívu, riziká pri chybnej aplikácií, procedurálne postupy, lehoty k úkonom a podaniam. Zastúpenie je možné len na základe písomného plnomocenstva podľa druhu a rozsahu činností.

DOVOZ, VÝVOZ, TRANZIT si pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií vyžaduje bezproblémovú realizáciu colného konania. Splnenie predpísaných formalít, platba colného dlhu, eliminácia porušenia colných a daňových predpisov. V režime tranzit ide najčastejšie o porušenie nedodania tovaru úradu určenia, prekročenie lehoty dodania tovaru. V dovoze sú to úroky z omeškania za omeškanie platby colného dlhu po lehote 10 dní. COLNÉ REŽIMY stanovujú v colných predpisoch podmienky ich použitia. Colné konanie sa uskutoční štandardne, prípadne sa použijú ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY.

PORUŠENIE COLNÝCH A DAŇOVÝCH PREDPISOV = SANKCIE A VYVODENIE ZODPOVEDNOSTI. Predstavujú riešenie nepríjemných záležitostí. DOVOZCA, VÝVOZCA, HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ, DEKLARANT sa často nebránia buď vôbec alebo neúčinne. Uplatnenie svojich práv vyplýva z ich poznania. To je naša úloha, uplatníme Vaše právo v zastúpení v správnom konaní. Ušetríme Vám nemalé prostriedky a namiesto platenia vysokých pokút tieto použijete na rozvoj firmy a podnikania. Okolnosti prípadu v neprospech klienta – najčastejšie ide o neprimeranú sankciu vo vzťahu k okolnostiam prípadu. Každá osoba má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu colných orgánov pri uplatňovaní colných predpisov. Nevyužitie Vášho práva = vzdanie sa Vášho práva. Podať odvolanie je Vaše právo, ktoré môžete a mali by ste ho uplatniť. Krátke vysvetlenie nájdete aj v ponuke ZASTÚPENIE alebo COLNÉ DELIKTY.

COLNÉ DELIKTY sú riešené v dvoch úrovniach. Prvá úroveň rieši otázku vzniku colného dlhu, je prioritná v dôsledku vymerania a výberu cla a dane. Obvykle bol tovar odňatý colnému dohľadu alebo boli porušené podmienky colného režimu. Colný dlh vzniká vtedy iným spôsobom, nie podaním colného vyhlásenia. Druhá úroveň rieši otázku zodpovednosti za porušenie colných a daňových predpisov. Ide o otázku miery zodpovednosti a uloženej sankcie.

Viac tu: http://www.cdservices.sk/onas/poradenstvo/

Referencie AMYLUM Slovakia
Slovenská obchodná a priemyselná komora
KON - RAD
David Plus
FM SLOVENSKÁ
DELPHI
ON Semiconductor
Halla Visteon Climate Control
Agro Tami
DHL Express Slovakia
Gebruder Weiss
FedEx
BOGE
Europack
cargo-partner SR
Fortischem
my Wood Plomka Timber
Giesecke & Devrient
GLOVIS
Brenntag
Holcim
INA Kysuce
INA Skalica
Johnson Controls
Leoni Slovakia
MATADOR Automotive
MATADOR Industrial
METRANS Danubia
SAMSUNG Electronics Slovakia
RHENUS Logistics
Donghee Slovakia
NES
UMC
SCA Hygiene Slovakia
Lind
Saneca Pharmaceuticals
Bodet & Horst
GABOR
Fronius
Sylex Slovakia
TRW Automotive
TNT Worldwide Express

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Legislatíva a zákony

top 1. Kúpna zmluva a zmluva o dielo. Vybrané otázky Civilného sporového…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Konkurzné a reštrukturalizačné konanie v praxi a judikatúre súdov,…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú spoločnosti s ručením…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov)
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.068s
design: widegrafik.