INTRASTAT 2018 - vykazovanie intrakomunitárneho obchodu

Kurz organizuje spoločnosť: C&D Services s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
18.1.2018 (Trnava)
8.3.2018 (Trnava)
5.4.2018 (Trnava)
3.5.2018 (Trnava)
7.6.2018 (Trnava)
Cena bez DPH 120 €
Cena s 20% DPH 144 €
Miesto konania kurzu Starohájska 9/B, 917 01, Trnava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Jozef Vaško
tel: +421 905 172872
mobil: +421 905 172872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Hlavný cieľ kurzu

Jednodňový seminár k pravidlám INTRASTATu podľa platných predpisov EÚ a SR po 1.1.2018. Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní v súlade so znením ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 540/2011 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších zmien a doplnení v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR č. 250/2017 Z. z. platnej na roky 2018 – 2020. Cieľ seminára: Naučíme Vás ako správnym postupom ako vykazovať údaje; ako zostaviť hlásenie; ako zatriediť tovar a priradiť mu správny kód tovaru, ak chýba na faktúre; ako vykázať osobitné prípady; akon vpláva zákon o DPH na vykazovanie údajov; ako elektornicky podávať hlásenia. Prestavíme príklady z praxe, upozorníme na možné riziká a chyby, ktoré sa obyvkle vyskytujú. Získate odpovede na Vaše otázky a od odborného lektora a to i po skončení seminára.

Podrobný popis obsahovej náplne

1. časť Úvod do INTRASTATU

 • platné právne normy EÚ/SR, vysvetlenie pojmov a rozdiely
 • zákon o DPH, colné predpisy, aktuálny colný sadzobník – Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1925
 • Vyhláška Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky

2018 až 2020

 • účel a fungovanie systému štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ
 • kedy vzniká a zaniká spravodajská povinnosť, prahy oslobodenia/transakcie
 • povinnosť a spôsob podávania hlásení pri prijatí a odoslaní
 • predmet hlásení a výnimky z INTRASTATU, ako rozlíšiť kedy podať hlásenie INTRASTAT a kedy nie
 • ako priradiť tovaru správny kód tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry 2018 – praktické návody a postupy
 • zmeny v kombinovanej nomenklatúry 2017/2018

2. časť Praktické riešenia INTRASTATU

 • ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní
 • kedy podať opravné a kedy nulové hlásenie
 • priebeh trojstranného obchodu, nepriamy dovoz a vývoz – následné dodanie do iného členského štátu
 • ako vykazovať dobropisy a kedy aj opravy hlásení – inštrukcie pre podanie hlásení spravodajskou jednotkou
 • vykazovanie zušľachtenia a platenej opravy, premiestnenia tovaru (napr. konsignančné sklady)
 • vykazovanie software, odpadu, rozložených zásielok
 • možnosti kumulácie údajov v hláseniach, jednoduchá kumulácia a pri prahu transakcie – príklady z aplikačnej praxe
 • SIMSTAT – pripravované zjednodušenie štatistického vykazovania informatívne
Odkaz na www stránku www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/
Podmienky prijatia

V cene je zahrnuté občerstvenie, obed, študijné materiály, osvedčenie, konzultácie kedykoľvek aj po skončení kurzu s priamo lektorom telefonicky, osobne, mailom

Typ a platnosť osvedčenia celoštátne
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Mgr. Jozef Vaško em. h.c.i.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť C&D Services s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Starohájska 9/B, 91701, Trnava
Kontaktné údaje tel: +421 905 172872
fax: neuvedený
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk
web: http://www.cdservices.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poskytujeme COLNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO pre colnú problematiku a spotrebné dane. Realizujeme odborné semináre, školenia, kurzy, tréningy. Cez colné a daňové poradenstvo poskytujeme servis, podporu a prinášame RIEŠENIE PRE VÁS. Za týmto účelom aplikujeme colný audit, presne analyzujeme jestvujúci stav. Navrhneme opatrenia k optimalizácií. Klienta zastúpime pred orgánmi Finančnej správy. Podrobnejší opis nájdete pri ponuke COLNÝ AUDIT.

Získame pre Vašu spoločnosť AEO CERTIFIKÁT. Zrealizujeme colný audit k získaniu osvedčenia AEO. Držiteľ je spoľahlivým a prevereným partnerom pre colné orgány členských štátov Európskej únie. Takéto postavenie má tiež v krajinách, s ktorými má EÚ podpísané dohody o výmene údajov. Viac pri ponuke AEO certifikácia.

SPOTREBNÉ DANE sú špecifická časť colného a daňového poradenstva. Správcom dane (rozumej spotrebnej dane) sú colné orgány. Daňový audit je súčasťou colného a daňového poradenstva. Analyzuje systém pri správe spotrebných daní, dodržiavanie stanovených postupov, legislatívy a úkonov. Odhalíme rezervy, navrhneme opatrenia, nastavíme a optimalizujeme systém klienta. Predídete porušeniam colných a daňových predpisov a postihom.

ZASTÚPENIE klienta v konaniach pred orgánmi Finančnej správy je súčasť colného a daňového poradenstva. Poznáme prostredie, legislatívu, riziká pri chybnej aplikácií, procedurálne postupy, lehoty k úkonom a podaniam. Zastúpenie je možné len na základe písomného plnomocenstva podľa druhu a rozsahu činností.

DOVOZ, VÝVOZ, TRANZIT si pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií vyžaduje bezproblémovú realizáciu colného konania. Splnenie predpísaných formalít, platba colného dlhu, eliminácia porušenia colných a daňových predpisov. V režime tranzit ide najčastejšie o porušenie nedodania tovaru úradu určenia, prekročenie lehoty dodania tovaru. V dovoze sú to úroky z omeškania za omeškanie platby colného dlhu po lehote 10 dní. COLNÉ REŽIMY stanovujú v colných predpisoch podmienky ich použitia. Colné konanie sa uskutoční štandardne, prípadne sa použijú ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY.

PORUŠENIE COLNÝCH A DAŇOVÝCH PREDPISOV = SANKCIE A VYVODENIE ZODPOVEDNOSTI. Predstavujú riešenie nepríjemných záležitostí. DOVOZCA, VÝVOZCA, HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ, DEKLARANT sa často nebránia buď vôbec alebo neúčinne. Uplatnenie svojich práv vyplýva z ich poznania. To je naša úloha, uplatníme Vaše právo v zastúpení v správnom konaní. Ušetríme Vám nemalé prostriedky a namiesto platenia vysokých pokút tieto použijete na rozvoj firmy a podnikania. Okolnosti prípadu v neprospech klienta – najčastejšie ide o neprimeranú sankciu vo vzťahu k okolnostiam prípadu. Každá osoba má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu colných orgánov pri uplatňovaní colných predpisov. Nevyužitie Vášho práva = vzdanie sa Vášho práva. Podať odvolanie je Vaše právo, ktoré môžete a mali by ste ho uplatniť. Krátke vysvetlenie nájdete aj v ponuke ZASTÚPENIE alebo COLNÉ DELIKTY.

COLNÉ DELIKTY sú riešené v dvoch úrovniach. Prvá úroveň rieši otázku vzniku colného dlhu, je prioritná v dôsledku vymerania a výberu cla a dane. Obvykle bol tovar odňatý colnému dohľadu alebo boli porušené podmienky colného režimu. Colný dlh vzniká vtedy iným spôsobom, nie podaním colného vyhlásenia. Druhá úroveň rieši otázku zodpovednosti za porušenie colných a daňových predpisov. Ide o otázku miery zodpovednosti a uloženej sankcie.

Viac tu: http://www.cdservices.sk/onas/poradenstvo/

Referencie AMYLUM Slovakia
Slovenská obchodná a priemyselná komora
KON - RAD
David Plus
FM SLOVENSKÁ
DELPHI
ON Semiconductor
Halla Visteon Climate Control
Agro Tami
DHL Express Slovakia
Gebruder Weiss
FedEx
BOGE
Europack
cargo-partner SR
Fortischem
my Wood Plomka Timber
Giesecke & Devrient
GLOVIS
Brenntag
Holcim
INA Kysuce
INA Skalica
Johnson Controls
Leoni Slovakia
MATADOR Automotive
MATADOR Industrial
METRANS Danubia
SAMSUNG Electronics Slovakia
RHENUS Logistics
Donghee Slovakia
NES
UMC
SCA Hygiene Slovakia
Lind
Saneca Pharmaceuticals
Bodet & Horst
GABOR
Fronius
Sylex Slovakia
TRW Automotive
TNT Worldwide Express

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

DPH

super 1. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 …
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Nitra
super 2. Daň z príjmov, DPH, Daňový poriadok,účtovná závierka, mzdy a…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 3. NOVELA ZÁKONA O DPH K 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY Z PRAXE
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 4. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 …
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 5. DPH novela od 1.1.2018 + výklad zákona o DPH-Ing. Ľ.Kožíková
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.148s
design: widegrafik.